foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

  1. Indywidualny program nauki (dalej IPN) - uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy (na każdym etapie edukacyjnym).

IPN umożliwia rozwijanie wiedzy ucznia w określonych obszarach, w których wykazuje on szczególne - wyższe od przeciętnych - predyspozycje do nauki, ale realizowany jest w czasie zajęć edukacyjnych w szkole. Program może uwzględniać także zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, ale nie są one wymagane.

  1. Indywidualny tok nauki (dalej ITN) - uczeń może realizować ITN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych wg systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w swojej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

Może on realizować w ciągu 1 roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch klas lub więcej oraz może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. Jest to zatem taka forma realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, której celem jest przede wszystkim umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym przyspieszonego ukończenia poszczególnych etapów kształcenia.

więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/indywidualny-program-lub-tok-nauki

Procedura ubiegania się o Indywidualny Program Nauki lub Indywidualny Tok Nauki dla uczniów zdolnych

wniosek do dyrektora do pobrania:

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

 

Zebrania rodziców 2019/2020

Lp.

 

termin

 

1. 

2.09.2019

16:30 - klasy 1 SP - spotkanie z dyrektor szkoy p.Bernardą Zarzycką (sala gimnastyczne), później spotkania z wychowawcami;

17:00 - klasy 1 G - spotkanie z dyrektor szkoły p.Bernardą Zarzycką (jw.)

2.

15.10.2019

Zebranie rodziców
16:30 – klasy 2-3
17:30 – ZEBRANIE RADY RODZICÓW
17:00 – 18:30 - konsultacje nauczycielskie dla wszystkich rodziów

3.     

10.12.2019

Zebrania z rodzicami- proponowane oceny za I półrocze

16:30 - KLASY 1

17:30 - KLASY 2-3

4.

 31.03.2020

16:30 - zebrania z rodzicami - proponowane oceny roczne dla uczniów klas trzecich

17:00-18:30 - konsultacje nauczycielskie

5.

 2.06.2020

17:00 - Informacja na temat proponowanych ocen końcowych 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.