foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Pragniemy poinformować, że w dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;

– w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Do wniosku należy załączyć:

załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
załącznik nr 2 – oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium w ramach projektu „Wspieramy najlepszych III” w roku szkolnym 2019/2020
w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać:

listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
osobiście – do skrzynki podawczej na terenie urzędu

W związku z sytuacją epidemiczną prosi się aby kontakt osobisty z pracownikami departamentu ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

  1. Indywidualny program nauki (dalej IPN) - uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy (na każdym etapie edukacyjnym).

IPN umożliwia rozwijanie wiedzy ucznia w określonych obszarach, w których wykazuje on szczególne - wyższe od przeciętnych - predyspozycje do nauki, ale realizowany jest w czasie zajęć edukacyjnych w szkole. Program może uwzględniać także zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, ale nie są one wymagane.

  1. Indywidualny tok nauki (dalej ITN) - uczeń może realizować ITN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych wg systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w swojej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

Może on realizować w ciągu 1 roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch klas lub więcej oraz może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. Jest to zatem taka forma realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, której celem jest przede wszystkim umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym przyspieszonego ukończenia poszczególnych etapów kształcenia.

więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/indywidualny-program-lub-tok-nauki

Procedura ubiegania się o Indywidualny Program Nauki lub Indywidualny Tok Nauki dla uczniów zdolnych

wniosek do dyrektora do pobrania:

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI

 

ZEBRANIA I INNE TERMINY WAŻNE DLA RODZICÓW 2020/21 

termin

wydarzenie

08.09.2020

16:00 – klasy 1a, 1c

16:45 – klasy 1d, 1f

17:30 – klasy 1b, 1e

Zebrania z rodzicami klas 2-3 w formie zdalnej (wychowawcy przekażą Państwu szczegóły)

27.10.2020

Zebrania rodziców - w trybie zdalnym

wychowawcy prześlą Państwu informacje szczegółowe i link do spotkania.

wychowawcy będą Państwa zapraszać w godzinach: 17:00 - 18:30 - indywidualnie zostanie to ustalone.

12-13.11.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

04.12.2020

Wystawienie ocen przewidywanych za I półrocze

08.12.2020

Zebrania z rodzicami - proponowane oceny na I półrocze (szczegóły dotyczące formy spotkania zostaną podane do 4.12)

16.30 – klasy 1 i 3

17:30 – klasy 2

17.00-18.30 – konsultacje

18.12.2020

Wystawienie ocen za I półrocze

23.12- 03.01. 2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01–31.01.2021

Ferie zimowe

26.03.2021

Wystawienie końcowych ocen przewidywanych dla uczniów klas maturalnych

30.03.2021

Zebrania z rodzicami - proponowane oceny roczne dla uczniów klas trzecich liceum, konsultacje dla wszystkich klas

Szczegóły zostaną podane do 26.03.21

30.04.2021

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich

04-07.05.2021

Egzaminy maturalne - dni wolne od zajęć dydaktycznych

28.05.2021

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych dla uczniów klas 1-2

01.06.2021

Zebrania z rodzicami - poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych

Szczegóły zostaną podane do 28.05.21

04.06.2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

18.06.2021

Wystawienie ocen rocznych

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.