foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

Nauczyciel organizujący wycieczkę składa do dyrektora wniosek na specjalnym formularzu (druk poniżej).

Po otrzymaniu zgody na organizację, kierownik wycieczki wpisuje potrzebne dane do e-dziennika, skąd generuje zgody, kartę wycieczki i listę uczestników.

Każdy uczestnik podpisuje potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wycieczki (druk poniżej)

Formularze do pobrania:

Wniosek - zgoda na organizację wycieczki

Regulamin wycieczki szkolnej

Motto Szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie w atmosferze przyjaznej uczniowi”

Opole, 24.09.2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

Uchwalony przez Radę Rodziców 24.09.2013 r.
i przedstawiony Radzie Pedagogicznej 5 listopada 2013 r.

Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna

2. Podstawowe założenia .

- motto szkoły

- misja szkoły

           - wizja szkoły

3. Założenia i cele programu wychowawczego.

4. Zadania wychowawcze.

5. Realizacja celów i zadań wychowawczych.

6. Monitoring jako narzędzie wykorzystywane do realizacji misji wychowawczej szkoły.

7. Efekty działań wychowawczych.

Rozdział II. Wychowanie

           1. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

           2. Formy oddziaływań wychowawczych.

           3. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej.

Rozdział III. Zakres oddziaływań wychowawczych

           1. Oddziaływania patriotyczne;

           2. Oddziaływania ekologiczne;

           3. Oddziaływania prozdrowotne;

           4. Oddziaływania profilaktyczne;

           5. Oddziaływania kulturowe;

           6. Oddziaływania charytatywne;

           7. Oddziaływania społeczne.

Rozdział IV. Przewidywane efekty i ewaluacja

           1. Przewidywane efekty;

           2. Ewaluacja.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna.

            Podstawą opracowania Szkolnego Programu Wychowawczego jest:

            a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r.

            b. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U.nr 67, poz. 329

z późniejszymi zmianami)

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

d. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjum (Dz.U z 2002r. Nr 10, poz. 96 z późniejszymi zmianami;

e. Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ i przyjętej przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w dniu 20 XI 1989, ratyfikowaną przez Polskę (Dz. U.                    z 1991 r. Nr 120, poz. 526) ;

f. Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli publicznego porządku publicznego w latach 2010-2014;

g. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

2. Podstawowe założenia.

a. Szkolny Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24.09.2013 r.;

b. Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców ;

c. Adresatem programu wychowawczego jest cała społeczność szkolna, wszystkie organy szkoły jak również instytucje i osoby współpracujące ze szkołą ;

d. Szkolny Program Wychowawczy wchodzi w życie z dniem 05.11.2013r. na okres 3 lat.

Motto Szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie w atmosferze przyjaznej uczniowi”

3.Założenia, cele programu wychowawczego

 1. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.
 2. Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, otwartą dla uczniów i ich rodziców;
 3. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: współdziałanie, mądrość, odpowiedzialność.
 4. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców.
 5. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych i kreatywności oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia w także wyboru zawodu.

Cele programu wychowawczego:

- Mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego, wolnego od agresji, przemocy i uzależnień.

- Koordynowanie oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły, a także pomiędzy domem rodzinnym ucznia a szkołą.

- Stwarzanie okazji do pełnego i integralnego rozwoju ucznia we wszystkich jego sferach: fizycznej, intelektualnej i duchowej, zmierzającego do spójności myśli, słowa i czynu

- Kształtowanie postaw prospołecznych oraz propagowanie szacunku dla kultury, tradycji

i zdrowego stylu życia.

4. Zadania wychowawcze

Oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na uczniów mają:

-          Kształtować postawy samorządności, samodzielności i odpowiedzialności za własne słowa i czyny,

-          Krzewić nawyk odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych,

-          Kształtować sprawność fizyczną oraz nawyk dbałości o zdrowie,

-          Wyzwalać aktywności w kierunku samopoznania i samooceny,

-          Rozwijać umiejętności wypowiadania się i wyrażania własnych poglądów w sposób kulturalny i taktowny,

-          Uczyć społecznie akceptowanych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

-          Kształtować postawy i umiejętności prospołeczne oraz eliminować zachowania agresywne

-          Tworzyć bezpieczne, wolne od agresji, przemocy i uzależnień środowisko wychowawcze szkoły

5. Realizacja celów i zadań wychowawczych

Realizacja celów i zadań wychowawczych odbywa się poprzez:

 1. Jasno określone dla wszystkich członków społeczności szkolnej reguły postępowania zawarte w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych,
 2. Konsekwentne reagowanie na naruszanie reguł i zasad życia społecznego w szkole, zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz procedurami interwencji,
 3. Realizację zadań określonych w przyjmowanych przez szkołę programach profilaktycznych - oddziaływania psychoedukacyjne i profilaktyczne,
 4. Prowadzanie w szkole doradztwa edukacyjno- zawodowego
 5. Promowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, wspieranie jego inicjatyw i tworzenie warunków do jak najszerszej działalności,
 6. Budowanie tradycji szkolnych, dokumentowanie ich w Kronice Szkoły,
 7. Oferowanie bogatej i atrakcyjnej dla uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, pozwalającej rozwijać ich zainteresowania i kompetencje
 8. Wykorzystywanie zapisów monitoringu jako środka wspomagającego w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych.

6. Efekty działań wychowawczych.

Efektem działań wychowawczych ma być absolwent, który:

- jest światłym Polakiem umiejącym egzystować we współczesnym świecie.

- czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem,

- jest świadomy swoich praw i obowiązków,

- bierze na siebie odpowiedzialność za własne wybory i czyny,

- potrafi postępować zgodnie ze społecznie akceptowanym zasadami i normami oraz dokonuje właściwych wyborów, osiąga sukcesy i radzi sobie z porażkami.

- zna swoje potrzeby i potrafi je realizować, szanując równocześnie potrzeby drugiego człowieka

- jest uczciwy, pracowity (na miarę swoich możliwości) oraz kreatywny w wykorzystywaniu nabytej wiedzy.

7. Monitoring jako narzędzie wykorzystywane do realizacji misji wychowawczejszkoły

1. zapis z monitoringu jest wykorzystany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły;

2. zapisy monitoringu mogą być udostępniane ( do wglądu) uczniom, rodzicom, wychowawcom w szczególnych przypadkach w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii wychowawczych;

3. w ramach współpracy z Policją dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na udostępnienie zapisów monitoringu na pisemny wniosek.

Rozdział II. – Wychowanie

Największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają ich rodzice. Nauczyciele tylko wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.

 

 1. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela w ramach zadań ogólnych szkoły.

Nauczyciele powinni podejmować takie działania wychowawcze, aby:

a) szkoła dla uczniów była środowiskiem ich wszechstronnego rozwoju,

b) uczniowie mieli świadomość potrzeby uczenia się, użyteczności życiowej poszczególnych przedmiotów jak i całej edukacji,

c) uczyli się odpowiedzialności za siebie i innych,

d) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia swoich celów życiowych i wartości ważnych dla znalezienia własnego miejsca w świecie,

e) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, byli przygotowani do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie

f) uczyli się szacunku dla dziedzictwa kulturowego, kształtowali postawy patriotyczne;

g) kształtowali u siebie postawę dialogu, potrafili słuchać innych i rozumieć ich poglądy, umieli współdziałać, współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli wychowawców uczniów,

h) kształtowali postawę dbałości o zdrowie wychowawców zdrowy styl życia.

 1. Powinności wychowawców klas.

- wychowawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowawczy oraz powierzonych mu wychowanków;

- na bieżąco obserwuje i kontroluje postępy wychowawcze, dydaktyczne oraz frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych ;

- na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I , Program Wychowawczy i Profilaktyczny, WZO, Regulamin Wewnętrzny oraz zasady BHP szkoły, jak też klasowy program wychowawczy;

- współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami opiekującymi się dzieckiem i dostosowuje swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą do ich zaleceń;

- czuwa nad przestrzeganiem, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli obowiązującego w szkole prawa;

- współdziała z rodzicami uczniów oraz pozostałymi nauczycielami w celu stworzenia odpowiednich warunków nauki i rozwoju uczniów;

- przygotowuje wraz z uczniami imprezy szkolne i okolicznościowe zgodnie z przydziałem

- jest w kontakcie z rodzicami uczniów wagarujących. Podejmuje działania zgodne z procedurą wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego.

- zapewnia uczniom i rodzicom informacje dotyczące postępów w nauce i zachowaniu.

- pomaga wychowankom i rodzicom w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych i innych we współpracy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i P.P.P.

- wspólnie z zespołem nauczycieli i specjalistów dokonuje diagnozy sytuacji opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej uczniów;

- wspólnie z dyrekcją szkoły i rodzicami organizuje warunki i formy kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla dzieci zdolnych, dzieci ze specyficznymi trudnościami

w nauce oraz innych wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Powinności wychowawcze pracowników szkoły.

- każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem dziecka i jest do jego dyspozycji

- uczestniczy w procesie wychowawczym szkoły, ma obowiązek reagować na dostrzeżone przejawy złego zachowania uczniów, zgłasza problemy wychowawcze wychowawcom, pedagogowi, dyrekcji szkoły.

4. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu swoich dzieci, szkoła wspiera jej działania wychowawcze i oczekiwania poprzez:

- kształtowanie u rodziców poczucia odpowiedzialności za wychowanie dzieci;

- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły;

- współudział w tworzeniu dokumentów szkolnych regulujących pracę szkoły;

- natychmiastowy kontakt (telefoniczny, listowny) w niepokojących wypadkach wychowawczych;

- bieżący kontakt z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym podczas comiesięcznych konsultacjii wywiadówek;

- indywidualne konsultacje i poradnictwo wychowawcze, psychologiczne, pedagogiczne;

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z udziałem zaproszonych specjalistów;

- organizację tematycznych spotkań dla rodziców ze specjalistami (pedagogizacja rodziców) .

5. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej

- uczniowie są przygotowani do lekcji

- nie spóźniają się na lekcje

- nie używają na lekcjach telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

- systematycznie odrabiają prace domowe;

- swoim zachowaniem nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć lekcyjnych;

- zachowują się kulturalnie i z szacunkiem zarówno wobec swoich rówieśników jak i do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- słuchają i wykonują oplecenia nauczycieli i pracowników szkoły;

- nie używają wulgaryzmów;

- nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej, słownej

- nie biją innych i nie namawiają do bicia, nie wyśmiewają się z innych, nie przezywają, nie przedrzeźniają nikogo;

- nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi, tolerują czyjąś inność;

- swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych. Szanują swoje i cudze zdrowie – nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków;

- nie wychodzą poza teren szkoły bez wiedzy rodziców, wychowawcy, nauczycieli dyżurujących ;

- nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych narzędzi, np. noży zapałek, zapalniczek, petard, itp.

- szanują swoją i cudzą własność, mienie szkoły

- o nieodpowiednim zachowaniu kolegów informują dorosłych.

6. Formy oddziaływań wychowawczych.

- Oddziaływania indywidualne wobec uczniów:

- modelowanie zachowań

- rozmowy wychowawcze, profilaktyczne z uczniami

- indywidualna praca z uczniem zdolnym

- oddziaływania psychologa, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego

- system nagród i kar.

- Oddziaływania grupowe wobec uczniów:

- lekcje wychowawcze

- warsztaty

- zajęcia integracyjne

- pogadanki

- spotkania ze specjalistami

- imprezy szkolne

- wyjścia do instytucji kulturalnych

- wyjazdy turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne

- konkursy przedmiotowe i artystyczne, olimpiady przedmiotowe

- prezentacja osiągnięć uczniów

                       - praca w organizacjach działających w szkole

                        - zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe,

                       - zajęcia wyrównawcze

                       - koła zainteresowań

                       - zajęcia sportowe

 

Rozdział III. – Zakres oddziaływań wychowawczych

1.Oddziaływania patriotyczne:

- kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, świąt państwowych, miejsc pamięci symboli narodowych, polskich i regionalnych tradycji;

- kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły, organizowanie Dnia Patrona szkoły

- przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa;

- kształtowanie postawy umiłowania Ojczyzny poprzez organizowanie ważnych uroczystości szkolnych, państwowych z udziałem Pocztu Sztandarowego, rozpoczynanie uroczystości od hymnu państwowego w postawie na baczność;

- dbanie o to, aby wszyscy uczniowie znali hymn państwowy i ceremoniał szkolny z okazji ważnych uroczystości;

- dbanie o to, aby podczas uroczystości szkolnych uczniowie byli ubrani w strój galowy,

- kultywowanie tradycji środowiska ;

- organizowanie międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

3.Oddziaływania ekologiczne:

-     kształtowanie u wychowanków postawy współodpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko poprzez:

- udział w akcji „Sprzątanie świata”;

- „Dzień Ziemi”;

- zbiórki surowców wtórnych;

- zbiórka zużytych baterii;

- realizacja programów proekologicznych

- wytwarzanie u uczniów umiejętności obcowania z przyrodą;

- uczenie humanitaryzmu wobec zwierząt;

- wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym;

- uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i problemach związanych z bezpieczeństwem cywilizacyjnym.

4.Oddziaływania prozdrowotne:

- poznanie stanu zdrowotnego uczniów;

- kształtowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych;

- zachęcanie uczniów do aktywnego uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego, na zajęcia SKS, do udziału w imprezach sportowych;

- realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie;

- profilaktyka HIV/AIDS;

- profilaktyka uzależnień;

- przybliżenie problematyki związanej z zaburzeniami łaknienia – anoreksja, bulimia;

- promowanie najlepszych sportowców szkoły;

- zapobieganie wypadkom i urazom w szkole;

- uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- uczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

5.Oddziaływania profilaktyczne:

- konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy w szkole

- stosowanie procedur postępowania wobec uczniów agresywnych, wagarujących, nie przestrzegających prawa szkolnego,

- kontrola realizacji obowiązku szkolnego, konsekwentne reagowanie na opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

- podejmowanie działań prawnych wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego - współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi,z Policją, Policyjną Izbą Dziecka, Strażą Miejską, Izba Celną, Strażą Miejską, WOPR i innymi instytucjami wspierającymi,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez agresji, poprzez negocjacje, mediacje,

- edukacja prawna młodzieży i rodziców,

- lekcje wychowawcze poświęcone profilaktyce uzależnień ,

- spotkania rodziców ze specjalistami od uzależnień,

- realizacja programów profilaktycznych,

- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

- kierowanie do specjalistów w celu zdiagnozowania problemów ucznia.

6.Oddziaływania kulturowe:

-     organizacja wyjść do kina, teatru filharmonii, itp.

-     redagowanie gazetki szkolnej,

-     zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

-   organizacja imprez szkolnych,

-   integracja młodzieży ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych .

7.Oddziaływania charytatywne:

Kształtowanie postawy solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy poprzez działalność młodzieży w wolontariacie;

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi oraz zwierząt;

Włączanie się w akcje charytatywne na rzecz pomocy ludziom potrzebującym poprzez udział w akcjach:

- „Szlachetna Paczka”

- „Kropla krwi” – charytatywna akcja młodzieży i pracowników szkoły

- „Góra Grosza”,

- „Gorączka złota”

- zbieranie funduszy dla dzieci w Hospicjum

- udział w akcji na rzecz zwierząt w schronisku dla psów „Nakarm Reksia”.

8. Współpraca ze środowiskiem

- nawiązanie współpracy z instytucjami, które będą chciały wspierać szkołę,

- kontynuowanie współpracy z ludźmi kultury,

- udział młodzieży w imprezach organizowanych przez władze lokalne, ośrodki kultury,

- organizowanie imprez dla środowiska lokalnego z prezentacja szkoły;

- udział lub organizowanie międzyszkolnych spotkań, konkursów, zawodów .

Rozdział IV. Przewidywane efekty i ewaluacja

1.Przewidywane efekty

- Uczniowie będą się czuli w szkole bezpiecznie, zmniejszy się liczba agresywnych zachowań,

- Ulegnie poprawie jakość relacji interpersonalnych w szkole, zarówno pomiędzy uczniami jak i uczniami a nauczycielami,

- Uczniowie chętniej będą uczestniczyli w życiu szkoły i kultywowaniu szkolnych tradycji, poczują się częścią społeczności szkolnej i lokalnej;

- Rodzice chętnie będą się włączać do prac na rzecz szkoły a także ulegnie wzrostowi frekwencja na wywiadówkach

2. Ewaluacja

Efekty podejmowanych działań wychowawczych będą sprawdzane:

- w codziennej obserwacji zarówno w szkole jak i podczas wspólnych wyjść uczniów

- poprzez badania ankietowe, sondaże wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

- wnioski i spostrzeżenia omawiane będą na posiedzeniu Rad Pedagogicznych.

                                                                                              Opracowanie:

                                                                                              mgr Halina Faraś

                                                                                              mgr Halina Nikiel

Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24 września 2013r.

Program wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 listopada 2013r.

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

na lata 2013/2016

      I.Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 (Dz.u. Nr 78, poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20 listopada 1989 (Dz.U. z 1991r. Nr 120,poz.526 i 527).
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07września 1991 (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa z dn. 19.sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997
 8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
 9. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995
 10. Ustawa ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994
 11. Wewnątrzszkolne akty prawne (Statut ZSO NrI, WZO )

 

       II.Szkolny program profilaktyki ustala się na kolejne 3 lata szkolne począwszy od roku szkolnego 2013/2014. Jest to dokument otwarty, który będzie uzupełniany w zależności od potrzeb.

Zmiany terminów, osób odpowiedzialnych za realizację będą weryfikowane w kolejnych latach szkolnych w planach pracy i przydziale czynności nauczycieli PG6. Dopuszcza się możliwość dołączania do Programu programów doraźnych, opracowanych przez nauczycieli adekwatnie do aktualnych potrzeb.

Szkolny program profilaktyki został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24.09.2013 r., zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 listopada 2013r.

 III.Cele nadrzędne:

1.Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole.

2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom

4. Ochrona i promocja zdrowia

5. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem

     IV.Cele szczegółowe:

1.Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów i ich rodziców, kształcenie umiejętności pozytywnego myślenia.

 

2.Uczenie zachowań dotyczących kultury życia społecznego.

3.Kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych i higienicznych.

4.Niwelowanie zachowań agresywnych oraz pomoc w radzeniu sobie z przemocą, nietolerancją.

5.Uświadomienie o konsekwencjach wynikających z zachowań ryzykownych, tj. m.in. palenie papierosów, sięganie po inne substancje psychoaktywne.

6.Zapewnienie uczniom pomocy wychowawczej i terapeutycznej.

7.Rozwijanie zachowań asertywnych.

8.Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.

9.Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

10.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w różnych sytuacjach.

11.Rozwijanie właściwego stosunku do wartości, norm i autorytetów przyjętych
w społeczeństwie, kształtowanie wrażliwości moralnej.

12.Kształtowanie postaw odpowiedzialności, pracowitości, uczciwości i sumienności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

- wplatanie treści profilaktycznych w zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone przez nauczycieli przedmiotu i wychowawców w czasie godzin lekcyjnych;

- organizację specjalnych zajęć prowadzonych przez różnego rodzaju specjalistów,

- zajęcia pozalekcyjne: koło zainteresowań, zajęcia rekreacyjno- sportowe,

- organizowanie wspólnych wyjść do teatru, na wystawę i wycieczki

- indywidualne rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami poprzez kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów,

- pedagogizację rodziców.

 

Zakres działań Programu Profilaktycznego obejmuje 3 wymiary:

1.Działania w wymiarze szkoły;

2.Działania w wymiarze klasy;

3.Działania na rzecz indywidualnych osób.

 

Ad 1. Działania w wymiarze szkoły:

Organizacja wewnątrzszkolnych szkoleń podnoszących umiejętności nauczycieli w obszarze działań profilaktycznych.

Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych.

Współpraca z policją, strażą miejską.

Organizacja imprez o tematyce związanej z profilaktyką na terenie szkoły (Dzień bez papierosa, Promocja zdrowego stylu życia, Dzień życzliwości, itp.).

Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

Organizacja zajęć w miarę potrzeb dodatkowych zajęć wyrównawczych z określonych przedmiotów.

Ad 2. Działania w wymiarze klasy:

Zajęcia o tematyce profilaktycznej na godzinie do dyspozycji wychowawcy;

- zapraszanie specjalistów zajmujących się tematyką związaną z profilaktyką;

- współpraca wychowawców klas z rodzicami, omawianie problemów i osiągnięć podczas spotkań indywidualnych oraz klasowych

- organizacja samopomocy klasowej.

Ad 3. Działania na rzecz indywidualnych osób:

Tego typu zakres działań, dotyczy głównie uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu, opuszczających lekcje, mających problemy natury osobistej, czy też wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej.

 

*Przewiduje się możliwość weryfikacji programu każdego roku szkolnego pod kątem realizacji celów, atrakcyjności treści dla uczniów.

 

Program podlega ewaluacji.

 

   V.Kierunki działań profilaktycznych.

 

L. p.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni.

Termin realizacji.

1.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej

i szkolnej jako punkt wyjścia do optymalizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej

- ankietowanie uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli

- wywiady środowiskowe,

- obserwacja uczniów

- kontakty z rodzicami, opiekunami

- analiza frekwencji

i wyników nauczania

- wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją szkolną ucznia

- rozmowy z młodzieżą

i rodzicami, pielęgniarką szkolną

- analiza opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

wychowawcy

pedagog, psycholog szkolny,

pielęgniarka szkolna

 

 

na bieżąco

2.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie

z problemami, podejmowania racjonalnych, optymalnych decyzji w sytuacjach trudnych

- realizacja programu:

„Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów”

- lekcje wychowawcze dotyczące kształcenia

zachowań asertywnych uczniów

- zajęcia integracyjne

- kierowanie do specjalistów

- spotkania informacyjne dotyczące

konsekwencji zachowań niewłaściwych

 

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

- psycholog szkolny

 

 

- wychowawcy

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

 

wychowawcy

- Straż Miejska

- Policja

 

3.

Profilaktyka agresji

i przemocy

w środowisku szkolnym i poza nim.

 

 

- Rozpoznawanie środowiska uczniów

- indywidualna praca

z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzicami

- bieżąca praca interwencyjna, wychowawcza

i terapeutyczna

- zajęcia integracyjne

w klasach pierwszych

- realizacja programów: „Stop cyberprzemocy”

 

- Edukacja prawna młodzieży- „Młodzi w granicach prawa”

- „Policyjna Izba Dziecka- pierwszy

i ostatni raz”

- lekcje wychowawcze

w MDK dotyczące tej problematyki

- współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sadowymi, z Sekcją Prewencji K.M.P.

 

 

 

 

 

- organizowanie posiedzeń Zespołów Wychowawczych

z udziałem rodziców, uczniów, zaproszonych specjalistów, według potrzeb

- lekcje wychowawcze: „Jak radzić sobie z własną

i cudzą agresją?”

 

- spotkania młodzieży

z przedstawicielami Sekcji Prewencji KMP

dotyczące działań Policji w sytuacjach trudnych

- Wychowawcy

- Pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

 

 

- wychowawcy

-nauczyciele

- dyrektor

- pedagog

- psycholog

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

- wychowawcy

- pedagog

wrzesień

październik

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

wrzesień

 

według

możliwości

 

 

 

według ustalonych harmonio-gramów

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

 

- według potrzeb

 

 

 

 

 

według potrzeb

4.

Profilaktyka niepowodzeń szkolnych, niedostosowania   społecznego

- wczesne rozpoznawanie, zdiagnozowanie

i zorganizowanie pomocy uczniom

z trudnościami w nauce, z zaburzeniami zachowania

- wytypowanie uczniów do pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- opracowanie przez nauczycieli uczących programu pomocy dla ucznia

- pomoc uczniom klas I w adaptacji w klasie

i szkole – zajęcia integracyjne

- edukacja nauczycieli

i rodziców w kwestii indywidualizacji wymagań wobec uczniów

 

 

 

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- konsultacje

- koła zainteresowań

- pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów

z różnymi deficytami

i zaburzeniami

zachowania

- poradnictwo dla rodziców i nauczycieli

w sprawie metod postępowania z uczniem z trudnościami w nauce i niedostosowanych społecznie

 

- motywowanie rodziców do wykonania badań psychologicznych

i pedagogicznych

- analiza wyników nauczania

 

- analiza frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

- konsekwentne wdrażanie szkolnych procedur wobec uczniów wagarujących, wykazujących problemowe zachowania

- współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, Sekcją Prewencji K.M.P

- pomoc w wyborze szkoły ponadgimna-zjalnej i uczelni

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele uczący

 

 

 

- wychowawcy

-pedagog

- psycholog

 

- pedagog

- psycholog

 

 

 

- dyrektor

- wychowawcy

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- psycholog

 

 

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- wychowawcy

 

 

- doradca zawodowy

 

5.

Promocja zdrowia

i zdrowego stylu życia.

- profilaktyka HIV/AIDS na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych,

- problemy zaburzeń żywienia, anoreksja

i bulimia

- uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

 

- kształtowanie nawy-

ków w zakresie higieny osobistej

- organizowanie imprez sportowych

- propagowanie

i rozwój sportu szkolnego

- realizacja programów profilaktycznych

- wychowawcy

-nauczyciel biologii

 

- psycholog

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- wychowawcy

- WOPR

 

- pielęgniarka szkolna

 

- nauczyciele WF

- wychowawcy

- nauczyciel biologii

 

- nauczyciel biologii

 

6.

Praca z uczniem zdolnym

- wyłonienie uczniów zdolnych w różnych dziedzinach i objęcie ich szczególną opieką dydaktyczno- wychowawczą przez wszystkich nauczycieli

- wytypowanie uczniów do udziału

w poszczególnych konkursach

i olimpiadach oraz poinformowanie o tym Rady Pedagogicznej

- udzielanie wsparcia eliminacja napięć emocjonalnych

 

- pomoc wszystkich nauczycieli w osiąganiu sukcesów w nauce oraz

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych wytypowanym uczniom

- edukacja ekonomiczna młodzieży w ramach programu: „Ekonomia na co dzień”  

-wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- psycholog

- pedagog

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- psycholog

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

- doradca zawodowy

- pedagog

 

 

7.

 

Profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków,

komputera,

 

- włączenie Samorządu Uczniowskiego do profilaktyki uzależnień- realizacja programu:

- spotkanie młodzieży

z przedstawicielami Izby Celnej w Opolu

w ramach antynarkotykowej kampanii informacyjnej

- lekcje przedmiotowe, lekcje wychowawcze, ścieżki przedmiotowe

- spotkanie młodzieży

z przedstawicielami WOPR w ramach programu: „Bezpieczne wakacje”

- realizacja szkolnego programu profilaktycznego:

 

 

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

-Edukacja prawna młodzieży:

„Nowoczesne niewolnictwo”

„Młodzi w granicach prawa”

„Prawo w pigułce”

 

- pedagog

- psycholog

- opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dyrektor

- pedagog

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

- nauczyciele

- dyrektor

- pedagog

 

- wychowawcy

- nauczyciel biologii

- pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według

ustaleń

 

 

 

 

 

- według ustaleń

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

maj

8.

Pomoc rodzinie w procesie opiekuńczym, wychowawczym

 

 

 

- wspieranie

w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych

- zapoznanie rodziców, uczniów ze Statutem szkoły, innymi dokumentami regulującymi życie szkoły

- wczesne informowanie rodziców

o niepokojących zachowaniach uczniów (wagary, agresja, izolacja, oceny, trudności adaptacyjne, itp.)

 

 

- konsekwentne postępowanie

w działaniach wychowawczych, stosowaniu nagród

i kar, ocenianiu zachowania uczniów

- pomoc

w rozwiązywaniu problemów ze strony psychologa, pedagoga szkolnego

- kierowanie do instytucji i placówek pomagającym rodzinie

- motywowanie rodziców do wyjaśniania przyczyn trudności dziecka

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

- organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami zajmującymi się problemami agresji, uzależnień, problemami wieku dorastania itp.

- zebrania, konsultacje indywidualne, wywiadówki

- pomoc w zapewnieniu bezpłatnego wypoczynku dla potrzebującej młodzieży

 

 

- wychowawcy klas

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

wrzesień

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

- na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmono-gramu

 

 

 

 

 

 

 

maj

czerwiec

 

Opole.24.09.2013

 

Opracowanie: mgr H. Nikiel  

 

 

Podkategorie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.