foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

Motto Szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie w atmosferze przyjaznej uczniowi”

Opole, 24.09.2013

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

Uchwalony przez Radę Rodziców 24.09.2013 r.
i przedstawiony Radzie Pedagogicznej 5 listopada 2013 r.

Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna

2. Podstawowe założenia .

- motto szkoły

- misja szkoły

           - wizja szkoły

3. Założenia i cele programu wychowawczego.

4. Zadania wychowawcze.

5. Realizacja celów i zadań wychowawczych.

6. Monitoring jako narzędzie wykorzystywane do realizacji misji wychowawczej szkoły.

7. Efekty działań wychowawczych.

Rozdział II. Wychowanie

           1. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

           2. Formy oddziaływań wychowawczych.

           3. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej.

Rozdział III. Zakres oddziaływań wychowawczych

           1. Oddziaływania patriotyczne;

           2. Oddziaływania ekologiczne;

           3. Oddziaływania prozdrowotne;

           4. Oddziaływania profilaktyczne;

           5. Oddziaływania kulturowe;

           6. Oddziaływania charytatywne;

           7. Oddziaływania społeczne.

Rozdział IV. Przewidywane efekty i ewaluacja

           1. Przewidywane efekty;

           2. Ewaluacja.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna.

            Podstawą opracowania Szkolnego Programu Wychowawczego jest:

            a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r.

            b. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U.nr 67, poz. 329

z późniejszymi zmianami)

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30. kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

d. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjum (Dz.U z 2002r. Nr 10, poz. 96 z późniejszymi zmianami;

e. Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ i przyjętej przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w dniu 20 XI 1989, ratyfikowaną przez Polskę (Dz. U.                    z 1991 r. Nr 120, poz. 526) ;

f. Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli publicznego porządku publicznego w latach 2010-2014;

g. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

2. Podstawowe założenia.

a. Szkolny Program Wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24.09.2013 r.;

b. Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców ;

c. Adresatem programu wychowawczego jest cała społeczność szkolna, wszystkie organy szkoły jak również instytucje i osoby współpracujące ze szkołą ;

d. Szkolny Program Wychowawczy wchodzi w życie z dniem 05.11.2013r. na okres 3 lat.

Motto Szkoły: „Wychowujemy i kształcimy efektywnie w atmosferze przyjaznej uczniowi”

3.Założenia, cele programu wychowawczego

 1. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.
 2. Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, otwartą dla uczniów i ich rodziców;
 3. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: współdziałanie, mądrość, odpowiedzialność.
 4. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców.
 5. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych i kreatywności oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia w także wyboru zawodu.

Cele programu wychowawczego:

- Mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego, wolnego od agresji, przemocy i uzależnień.

- Koordynowanie oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły, a także pomiędzy domem rodzinnym ucznia a szkołą.

- Stwarzanie okazji do pełnego i integralnego rozwoju ucznia we wszystkich jego sferach: fizycznej, intelektualnej i duchowej, zmierzającego do spójności myśli, słowa i czynu

- Kształtowanie postaw prospołecznych oraz propagowanie szacunku dla kultury, tradycji

i zdrowego stylu życia.

4. Zadania wychowawcze

Oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na uczniów mają:

-          Kształtować postawy samorządności, samodzielności i odpowiedzialności za własne słowa i czyny,

-          Krzewić nawyk odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych,

-          Kształtować sprawność fizyczną oraz nawyk dbałości o zdrowie,

-          Wyzwalać aktywności w kierunku samopoznania i samooceny,

-          Rozwijać umiejętności wypowiadania się i wyrażania własnych poglądów w sposób kulturalny i taktowny,

-          Uczyć społecznie akceptowanych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

-          Kształtować postawy i umiejętności prospołeczne oraz eliminować zachowania agresywne

-          Tworzyć bezpieczne, wolne od agresji, przemocy i uzależnień środowisko wychowawcze szkoły

5. Realizacja celów i zadań wychowawczych

Realizacja celów i zadań wychowawczych odbywa się poprzez:

 1. Jasno określone dla wszystkich członków społeczności szkolnej reguły postępowania zawarte w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych,
 2. Konsekwentne reagowanie na naruszanie reguł i zasad życia społecznego w szkole, zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz procedurami interwencji,
 3. Realizację zadań określonych w przyjmowanych przez szkołę programach profilaktycznych - oddziaływania psychoedukacyjne i profilaktyczne,
 4. Prowadzanie w szkole doradztwa edukacyjno- zawodowego
 5. Promowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, wspieranie jego inicjatyw i tworzenie warunków do jak najszerszej działalności,
 6. Budowanie tradycji szkolnych, dokumentowanie ich w Kronice Szkoły,
 7. Oferowanie bogatej i atrakcyjnej dla uczniów oferty zajęć pozalekcyjnych, pozwalającej rozwijać ich zainteresowania i kompetencje
 8. Wykorzystywanie zapisów monitoringu jako środka wspomagającego w podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych.

6. Efekty działań wychowawczych.

Efektem działań wychowawczych ma być absolwent, który:

- jest światłym Polakiem umiejącym egzystować we współczesnym świecie.

- czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem,

- jest świadomy swoich praw i obowiązków,

- bierze na siebie odpowiedzialność za własne wybory i czyny,

- potrafi postępować zgodnie ze społecznie akceptowanym zasadami i normami oraz dokonuje właściwych wyborów, osiąga sukcesy i radzi sobie z porażkami.

- zna swoje potrzeby i potrafi je realizować, szanując równocześnie potrzeby drugiego człowieka

- jest uczciwy, pracowity (na miarę swoich możliwości) oraz kreatywny w wykorzystywaniu nabytej wiedzy.

7. Monitoring jako narzędzie wykorzystywane do realizacji misji wychowawczejszkoły

1. zapis z monitoringu jest wykorzystany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły;

2. zapisy monitoringu mogą być udostępniane ( do wglądu) uczniom, rodzicom, wychowawcom w szczególnych przypadkach w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii wychowawczych;

3. w ramach współpracy z Policją dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na udostępnienie zapisów monitoringu na pisemny wniosek.

Rozdział II. – Wychowanie

Największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają ich rodzice. Nauczyciele tylko wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.

 

 1. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela w ramach zadań ogólnych szkoły.

Nauczyciele powinni podejmować takie działania wychowawcze, aby:

a) szkoła dla uczniów była środowiskiem ich wszechstronnego rozwoju,

b) uczniowie mieli świadomość potrzeby uczenia się, użyteczności życiowej poszczególnych przedmiotów jak i całej edukacji,

c) uczyli się odpowiedzialności za siebie i innych,

d) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia swoich celów życiowych i wartości ważnych dla znalezienia własnego miejsca w świecie,

e) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, byli przygotowani do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie

f) uczyli się szacunku dla dziedzictwa kulturowego, kształtowali postawy patriotyczne;

g) kształtowali u siebie postawę dialogu, potrafili słuchać innych i rozumieć ich poglądy, umieli współdziałać, współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli wychowawców uczniów,

h) kształtowali postawę dbałości o zdrowie wychowawców zdrowy styl życia.

 1. Powinności wychowawców klas.

- wychowawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowawczy oraz powierzonych mu wychowanków;

- na bieżąco obserwuje i kontroluje postępy wychowawcze, dydaktyczne oraz frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych ;

- na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I , Program Wychowawczy i Profilaktyczny, WZO, Regulamin Wewnętrzny oraz zasady BHP szkoły, jak też klasowy program wychowawczy;

- współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami opiekującymi się dzieckiem i dostosowuje swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą do ich zaleceń;

- czuwa nad przestrzeganiem, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli obowiązującego w szkole prawa;

- współdziała z rodzicami uczniów oraz pozostałymi nauczycielami w celu stworzenia odpowiednich warunków nauki i rozwoju uczniów;

- przygotowuje wraz z uczniami imprezy szkolne i okolicznościowe zgodnie z przydziałem

- jest w kontakcie z rodzicami uczniów wagarujących. Podejmuje działania zgodne z procedurą wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego.

- zapewnia uczniom i rodzicom informacje dotyczące postępów w nauce i zachowaniu.

- pomaga wychowankom i rodzicom w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych i innych we współpracy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i P.P.P.

- wspólnie z zespołem nauczycieli i specjalistów dokonuje diagnozy sytuacji opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej uczniów;

- wspólnie z dyrekcją szkoły i rodzicami organizuje warunki i formy kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla dzieci zdolnych, dzieci ze specyficznymi trudnościami

w nauce oraz innych wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Powinności wychowawcze pracowników szkoły.

- każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem dziecka i jest do jego dyspozycji

- uczestniczy w procesie wychowawczym szkoły, ma obowiązek reagować na dostrzeżone przejawy złego zachowania uczniów, zgłasza problemy wychowawcze wychowawcom, pedagogowi, dyrekcji szkoły.

4. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu swoich dzieci, szkoła wspiera jej działania wychowawcze i oczekiwania poprzez:

- kształtowanie u rodziców poczucia odpowiedzialności za wychowanie dzieci;

- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły;

- współudział w tworzeniu dokumentów szkolnych regulujących pracę szkoły;

- natychmiastowy kontakt (telefoniczny, listowny) w niepokojących wypadkach wychowawczych;

- bieżący kontakt z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym podczas comiesięcznych konsultacjii wywiadówek;

- indywidualne konsultacje i poradnictwo wychowawcze, psychologiczne, pedagogiczne;

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z udziałem zaproszonych specjalistów;

- organizację tematycznych spotkań dla rodziców ze specjalistami (pedagogizacja rodziców) .

5. Normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej

- uczniowie są przygotowani do lekcji

- nie spóźniają się na lekcje

- nie używają na lekcjach telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

- systematycznie odrabiają prace domowe;

- swoim zachowaniem nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć lekcyjnych;

- zachowują się kulturalnie i z szacunkiem zarówno wobec swoich rówieśników jak i do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- słuchają i wykonują oplecenia nauczycieli i pracowników szkoły;

- nie używają wulgaryzmów;

- nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej, słownej

- nie biją innych i nie namawiają do bicia, nie wyśmiewają się z innych, nie przezywają, nie przedrzeźniają nikogo;

- nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi, tolerują czyjąś inność;

- swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych. Szanują swoje i cudze zdrowie – nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków;

- nie wychodzą poza teren szkoły bez wiedzy rodziców, wychowawcy, nauczycieli dyżurujących ;

- nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych narzędzi, np. noży zapałek, zapalniczek, petard, itp.

- szanują swoją i cudzą własność, mienie szkoły

- o nieodpowiednim zachowaniu kolegów informują dorosłych.

6. Formy oddziaływań wychowawczych.

- Oddziaływania indywidualne wobec uczniów:

- modelowanie zachowań

- rozmowy wychowawcze, profilaktyczne z uczniami

- indywidualna praca z uczniem zdolnym

- oddziaływania psychologa, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego

- system nagród i kar.

- Oddziaływania grupowe wobec uczniów:

- lekcje wychowawcze

- warsztaty

- zajęcia integracyjne

- pogadanki

- spotkania ze specjalistami

- imprezy szkolne

- wyjścia do instytucji kulturalnych

- wyjazdy turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne

- konkursy przedmiotowe i artystyczne, olimpiady przedmiotowe

- prezentacja osiągnięć uczniów

                       - praca w organizacjach działających w szkole

                        - zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe,

                       - zajęcia wyrównawcze

                       - koła zainteresowań

                       - zajęcia sportowe

 

Rozdział III. – Zakres oddziaływań wychowawczych

1.Oddziaływania patriotyczne:

- kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, świąt państwowych, miejsc pamięci symboli narodowych, polskich i regionalnych tradycji;

- kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły, organizowanie Dnia Patrona szkoły

- przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa;

- kształtowanie postawy umiłowania Ojczyzny poprzez organizowanie ważnych uroczystości szkolnych, państwowych z udziałem Pocztu Sztandarowego, rozpoczynanie uroczystości od hymnu państwowego w postawie na baczność;

- dbanie o to, aby wszyscy uczniowie znali hymn państwowy i ceremoniał szkolny z okazji ważnych uroczystości;

- dbanie o to, aby podczas uroczystości szkolnych uczniowie byli ubrani w strój galowy,

- kultywowanie tradycji środowiska ;

- organizowanie międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

3.Oddziaływania ekologiczne:

-     kształtowanie u wychowanków postawy współodpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko poprzez:

- udział w akcji „Sprzątanie świata”;

- „Dzień Ziemi”;

- zbiórki surowców wtórnych;

- zbiórka zużytych baterii;

- realizacja programów proekologicznych

- wytwarzanie u uczniów umiejętności obcowania z przyrodą;

- uczenie humanitaryzmu wobec zwierząt;

- wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym;

- uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i problemach związanych z bezpieczeństwem cywilizacyjnym.

4.Oddziaływania prozdrowotne:

- poznanie stanu zdrowotnego uczniów;

- kształtowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych;

- zachęcanie uczniów do aktywnego uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego, na zajęcia SKS, do udziału w imprezach sportowych;

- realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie;

- profilaktyka HIV/AIDS;

- profilaktyka uzależnień;

- przybliżenie problematyki związanej z zaburzeniami łaknienia – anoreksja, bulimia;

- promowanie najlepszych sportowców szkoły;

- zapobieganie wypadkom i urazom w szkole;

- uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- uczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

5.Oddziaływania profilaktyczne:

- konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy w szkole

- stosowanie procedur postępowania wobec uczniów agresywnych, wagarujących, nie przestrzegających prawa szkolnego,

- kontrola realizacji obowiązku szkolnego, konsekwentne reagowanie na opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

- podejmowanie działań prawnych wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego - współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi,z Policją, Policyjną Izbą Dziecka, Strażą Miejską, Izba Celną, Strażą Miejską, WOPR i innymi instytucjami wspierającymi,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez agresji, poprzez negocjacje, mediacje,

- edukacja prawna młodzieży i rodziców,

- lekcje wychowawcze poświęcone profilaktyce uzależnień ,

- spotkania rodziców ze specjalistami od uzależnień,

- realizacja programów profilaktycznych,

- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

- kierowanie do specjalistów w celu zdiagnozowania problemów ucznia.

6.Oddziaływania kulturowe:

-     organizacja wyjść do kina, teatru filharmonii, itp.

-     redagowanie gazetki szkolnej,

-     zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

-   organizacja imprez szkolnych,

-   integracja młodzieży ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych .

7.Oddziaływania charytatywne:

Kształtowanie postawy solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy poprzez działalność młodzieży w wolontariacie;

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi oraz zwierząt;

Włączanie się w akcje charytatywne na rzecz pomocy ludziom potrzebującym poprzez udział w akcjach:

- „Szlachetna Paczka”

- „Kropla krwi” – charytatywna akcja młodzieży i pracowników szkoły

- „Góra Grosza”,

- „Gorączka złota”

- zbieranie funduszy dla dzieci w Hospicjum

- udział w akcji na rzecz zwierząt w schronisku dla psów „Nakarm Reksia”.

8. Współpraca ze środowiskiem

- nawiązanie współpracy z instytucjami, które będą chciały wspierać szkołę,

- kontynuowanie współpracy z ludźmi kultury,

- udział młodzieży w imprezach organizowanych przez władze lokalne, ośrodki kultury,

- organizowanie imprez dla środowiska lokalnego z prezentacja szkoły;

- udział lub organizowanie międzyszkolnych spotkań, konkursów, zawodów .

Rozdział IV. Przewidywane efekty i ewaluacja

1.Przewidywane efekty

- Uczniowie będą się czuli w szkole bezpiecznie, zmniejszy się liczba agresywnych zachowań,

- Ulegnie poprawie jakość relacji interpersonalnych w szkole, zarówno pomiędzy uczniami jak i uczniami a nauczycielami,

- Uczniowie chętniej będą uczestniczyli w życiu szkoły i kultywowaniu szkolnych tradycji, poczują się częścią społeczności szkolnej i lokalnej;

- Rodzice chętnie będą się włączać do prac na rzecz szkoły a także ulegnie wzrostowi frekwencja na wywiadówkach

2. Ewaluacja

Efekty podejmowanych działań wychowawczych będą sprawdzane:

- w codziennej obserwacji zarówno w szkole jak i podczas wspólnych wyjść uczniów

- poprzez badania ankietowe, sondaże wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

- wnioski i spostrzeżenia omawiane będą na posiedzeniu Rad Pedagogicznych.

                                                                                              Opracowanie:

                                                                                              mgr Halina Faraś

                                                                                              mgr Halina Nikiel

Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24 września 2013r.

Program wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 listopada 2013r.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.