foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

na lata 2013/2016

      I.Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 (Dz.u. Nr 78, poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 20 listopada 1989 (Dz.U. z 1991r. Nr 120,poz.526 i 527).
 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07września 1991 (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawa z dn. 19.sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997
 8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
 9. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995
 10. Ustawa ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994
 11. Wewnątrzszkolne akty prawne (Statut ZSO NrI, WZO )

 

       II.Szkolny program profilaktyki ustala się na kolejne 3 lata szkolne począwszy od roku szkolnego 2013/2014. Jest to dokument otwarty, który będzie uzupełniany w zależności od potrzeb.

Zmiany terminów, osób odpowiedzialnych za realizację będą weryfikowane w kolejnych latach szkolnych w planach pracy i przydziale czynności nauczycieli PG6. Dopuszcza się możliwość dołączania do Programu programów doraźnych, opracowanych przez nauczycieli adekwatnie do aktualnych potrzeb.

Szkolny program profilaktyki został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24.09.2013 r., zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 5 listopada 2013r.

 III.Cele nadrzędne:

1.Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole.

2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom

4. Ochrona i promocja zdrowia

5. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem

     IV.Cele szczegółowe:

1.Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów i ich rodziców, kształcenie umiejętności pozytywnego myślenia.

 

2.Uczenie zachowań dotyczących kultury życia społecznego.

3.Kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych i higienicznych.

4.Niwelowanie zachowań agresywnych oraz pomoc w radzeniu sobie z przemocą, nietolerancją.

5.Uświadomienie o konsekwencjach wynikających z zachowań ryzykownych, tj. m.in. palenie papierosów, sięganie po inne substancje psychoaktywne.

6.Zapewnienie uczniom pomocy wychowawczej i terapeutycznej.

7.Rozwijanie zachowań asertywnych.

8.Rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.

9.Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

10.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w różnych sytuacjach.

11.Rozwijanie właściwego stosunku do wartości, norm i autorytetów przyjętych
w społeczeństwie, kształtowanie wrażliwości moralnej.

12.Kształtowanie postaw odpowiedzialności, pracowitości, uczciwości i sumienności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

- wplatanie treści profilaktycznych w zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone przez nauczycieli przedmiotu i wychowawców w czasie godzin lekcyjnych;

- organizację specjalnych zajęć prowadzonych przez różnego rodzaju specjalistów,

- zajęcia pozalekcyjne: koło zainteresowań, zajęcia rekreacyjno- sportowe,

- organizowanie wspólnych wyjść do teatru, na wystawę i wycieczki

- indywidualne rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami poprzez kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów,

- pedagogizację rodziców.

 

Zakres działań Programu Profilaktycznego obejmuje 3 wymiary:

1.Działania w wymiarze szkoły;

2.Działania w wymiarze klasy;

3.Działania na rzecz indywidualnych osób.

 

Ad 1. Działania w wymiarze szkoły:

Organizacja wewnątrzszkolnych szkoleń podnoszących umiejętności nauczycieli w obszarze działań profilaktycznych.

Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych.

Współpraca z policją, strażą miejską.

Organizacja imprez o tematyce związanej z profilaktyką na terenie szkoły (Dzień bez papierosa, Promocja zdrowego stylu życia, Dzień życzliwości, itp.).

Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

Organizacja zajęć w miarę potrzeb dodatkowych zajęć wyrównawczych z określonych przedmiotów.

Ad 2. Działania w wymiarze klasy:

Zajęcia o tematyce profilaktycznej na godzinie do dyspozycji wychowawcy;

- zapraszanie specjalistów zajmujących się tematyką związaną z profilaktyką;

- współpraca wychowawców klas z rodzicami, omawianie problemów i osiągnięć podczas spotkań indywidualnych oraz klasowych

- organizacja samopomocy klasowej.

Ad 3. Działania na rzecz indywidualnych osób:

Tego typu zakres działań, dotyczy głównie uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu, opuszczających lekcje, mających problemy natury osobistej, czy też wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej.

 

*Przewiduje się możliwość weryfikacji programu każdego roku szkolnego pod kątem realizacji celów, atrakcyjności treści dla uczniów.

 

Program podlega ewaluacji.

 

   V.Kierunki działań profilaktycznych.

 

L. p.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni.

Termin realizacji.

1.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej

i szkolnej jako punkt wyjścia do optymalizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej

- ankietowanie uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli

- wywiady środowiskowe,

- obserwacja uczniów

- kontakty z rodzicami, opiekunami

- analiza frekwencji

i wyników nauczania

- wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją szkolną ucznia

- rozmowy z młodzieżą

i rodzicami, pielęgniarką szkolną

- analiza opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

wychowawcy

pedagog, psycholog szkolny,

pielęgniarka szkolna

 

 

na bieżąco

2.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie

z problemami, podejmowania racjonalnych, optymalnych decyzji w sytuacjach trudnych

- realizacja programu:

„Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów”

- lekcje wychowawcze dotyczące kształcenia

zachowań asertywnych uczniów

- zajęcia integracyjne

- kierowanie do specjalistów

- spotkania informacyjne dotyczące

konsekwencji zachowań niewłaściwych

 

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

- psycholog szkolny

 

 

- wychowawcy

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

 

wychowawcy

- Straż Miejska

- Policja

 

3.

Profilaktyka agresji

i przemocy

w środowisku szkolnym i poza nim.

 

 

- Rozpoznawanie środowiska uczniów

- indywidualna praca

z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzicami

- bieżąca praca interwencyjna, wychowawcza

i terapeutyczna

- zajęcia integracyjne

w klasach pierwszych

- realizacja programów: „Stop cyberprzemocy”

 

- Edukacja prawna młodzieży- „Młodzi w granicach prawa”

- „Policyjna Izba Dziecka- pierwszy

i ostatni raz”

- lekcje wychowawcze

w MDK dotyczące tej problematyki

- współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sadowymi, z Sekcją Prewencji K.M.P.

 

 

 

 

 

- organizowanie posiedzeń Zespołów Wychowawczych

z udziałem rodziców, uczniów, zaproszonych specjalistów, według potrzeb

- lekcje wychowawcze: „Jak radzić sobie z własną

i cudzą agresją?”

 

- spotkania młodzieży

z przedstawicielami Sekcji Prewencji KMP

dotyczące działań Policji w sytuacjach trudnych

- Wychowawcy

- Pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

 

 

- wychowawcy

-nauczyciele

- dyrektor

- pedagog

- psycholog

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

- wychowawcy

- pedagog

wrzesień

październik

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

wrzesień

 

według

możliwości

 

 

 

według ustalonych harmonio-gramów

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

 

- według potrzeb

 

 

 

 

 

według potrzeb

4.

Profilaktyka niepowodzeń szkolnych, niedostosowania   społecznego

- wczesne rozpoznawanie, zdiagnozowanie

i zorganizowanie pomocy uczniom

z trudnościami w nauce, z zaburzeniami zachowania

- wytypowanie uczniów do pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- opracowanie przez nauczycieli uczących programu pomocy dla ucznia

- pomoc uczniom klas I w adaptacji w klasie

i szkole – zajęcia integracyjne

- edukacja nauczycieli

i rodziców w kwestii indywidualizacji wymagań wobec uczniów

 

 

 

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- konsultacje

- koła zainteresowań

- pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów

z różnymi deficytami

i zaburzeniami

zachowania

- poradnictwo dla rodziców i nauczycieli

w sprawie metod postępowania z uczniem z trudnościami w nauce i niedostosowanych społecznie

 

- motywowanie rodziców do wykonania badań psychologicznych

i pedagogicznych

- analiza wyników nauczania

 

- analiza frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

- konsekwentne wdrażanie szkolnych procedur wobec uczniów wagarujących, wykazujących problemowe zachowania

- współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, Sekcją Prewencji K.M.P

- pomoc w wyborze szkoły ponadgimna-zjalnej i uczelni

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele uczący

 

 

 

- wychowawcy

-pedagog

- psycholog

 

- pedagog

- psycholog

 

 

 

- dyrektor

- wychowawcy

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- psycholog

 

 

 

 

- psycholog

- pedagog

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- wychowawcy

 

 

- doradca zawodowy

 

5.

Promocja zdrowia

i zdrowego stylu życia.

- profilaktyka HIV/AIDS na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych,

- problemy zaburzeń żywienia, anoreksja

i bulimia

- uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

 

- kształtowanie nawy-

ków w zakresie higieny osobistej

- organizowanie imprez sportowych

- propagowanie

i rozwój sportu szkolnego

- realizacja programów profilaktycznych

- wychowawcy

-nauczyciel biologii

 

- psycholog

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- wychowawcy

- WOPR

 

- pielęgniarka szkolna

 

- nauczyciele WF

- wychowawcy

- nauczyciel biologii

 

- nauczyciel biologii

 

6.

Praca z uczniem zdolnym

- wyłonienie uczniów zdolnych w różnych dziedzinach i objęcie ich szczególną opieką dydaktyczno- wychowawczą przez wszystkich nauczycieli

- wytypowanie uczniów do udziału

w poszczególnych konkursach

i olimpiadach oraz poinformowanie o tym Rady Pedagogicznej

- udzielanie wsparcia eliminacja napięć emocjonalnych

 

- pomoc wszystkich nauczycieli w osiąganiu sukcesów w nauce oraz

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych wytypowanym uczniom

- edukacja ekonomiczna młodzieży w ramach programu: „Ekonomia na co dzień”  

-wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- psycholog

- pedagog

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- psycholog

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

- doradca zawodowy

- pedagog

 

 

7.

 

Profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków,

komputera,

 

- włączenie Samorządu Uczniowskiego do profilaktyki uzależnień- realizacja programu:

- spotkanie młodzieży

z przedstawicielami Izby Celnej w Opolu

w ramach antynarkotykowej kampanii informacyjnej

- lekcje przedmiotowe, lekcje wychowawcze, ścieżki przedmiotowe

- spotkanie młodzieży

z przedstawicielami WOPR w ramach programu: „Bezpieczne wakacje”

- realizacja szkolnego programu profilaktycznego:

 

 

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

-Edukacja prawna młodzieży:

„Nowoczesne niewolnictwo”

„Młodzi w granicach prawa”

„Prawo w pigułce”

 

- pedagog

- psycholog

- opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dyrektor

- pedagog

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

- nauczyciele

- dyrektor

- pedagog

 

- wychowawcy

- nauczyciel biologii

- pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według

ustaleń

 

 

 

 

 

- według ustaleń

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

maj

8.

Pomoc rodzinie w procesie opiekuńczym, wychowawczym

 

 

 

- wspieranie

w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych

- zapoznanie rodziców, uczniów ze Statutem szkoły, innymi dokumentami regulującymi życie szkoły

- wczesne informowanie rodziców

o niepokojących zachowaniach uczniów (wagary, agresja, izolacja, oceny, trudności adaptacyjne, itp.)

 

 

- konsekwentne postępowanie

w działaniach wychowawczych, stosowaniu nagród

i kar, ocenianiu zachowania uczniów

- pomoc

w rozwiązywaniu problemów ze strony psychologa, pedagoga szkolnego

- kierowanie do instytucji i placówek pomagającym rodzinie

- motywowanie rodziców do wyjaśniania przyczyn trudności dziecka

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

- organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami zajmującymi się problemami agresji, uzależnień, problemami wieku dorastania itp.

- zebrania, konsultacje indywidualne, wywiadówki

- pomoc w zapewnieniu bezpłatnego wypoczynku dla potrzebującej młodzieży

 

 

- wychowawcy klas

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

 

 

 

 

- wychowawcy

- nauczyciele

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

 

 

 

- wychowawcy

- pedagog

- psycholog

 

wrzesień

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

- na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmono-gramu

 

 

 

 

 

 

 

maj

czerwiec

 

Opole.24.09.2013

 

Opracowanie: mgr H. Nikiel  

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.