foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

baner

 

Cel realizacji projektu:

„Prowadzenie działań informacyjno –edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Opola i Gminy Dąbrowy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i kształtowania postaw proekologicznych, w tym uczenie szacunku wobec rożnych gatunków roślin i zwierząt żyjących w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych Opola: wysp Bolko i Pasieki oraz pasa Odry, poprzez działania edukacyjne wpisujące się w zaplanowane kampanie informacyjno – edukacyjne, w okresie od 11.2019 r. do 30.10.2021r. Cel realizacji przedsięwzięcia wpisuje się w typ projektu nr 7, tj.: „wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych”, w wyniku którego zakłada się dotarcie do szerokiej liczby odbiorców zrealizowanych kampanii, min. 1000 osób. Z uwagi na edukacyjny profil realizującego, grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele ze szkół z Miasta Opola i Gminy Dąbrowy (wszystkie typy szkół) oraz mieszkańcy Opola. Zasięg projektu będzie miał charakter ponadlokalny. W wyniku przeprowadzenia planowanych działań w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnych zostanie osiągnięty cel szczegółowy nr 1 działania wynikający z SZOOP, poprzez wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie, którymi będzie wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej rodzimych gatunków. Szereg zaplanowanych w projekcie działań oraz ich różnorodność pozwoli na dotarcie do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych ochroną bioróżnorodności i podniesieniem świadomości u dzieci, młodzieży i dorosłych. Trwałe rezultaty projektu to: gra interaktywna o celach edukacyjnych związanych z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem oraz innowacja pedagogiczna pozwolą na kontynuację założeń projektu i jego celu również po projekcie. Nauczyciele będą generowali również „efekt kaskady”, który wnioskodawca rozumie, jako możliwość dalszego przekazywania zdobytej wiedzy i dalszego prowadzenia edukacji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej wśród dzieci i młodzieży. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty, zarówno dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, nie dyskryminujący – regulamin w tym zakresie zostanie opracowany w trakcie realizacji projektu. Projekt bezpośrednio wpływa na cel osi V RPO WO 2014 – 2020 „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Przede wszystkim wzmacnia świadomość i wiedzę różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pasa Odry, terenu zielonego na odcinku Odry: wysp Bolko i Pasieki, które są ważne dla ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym również dla ludzi. Niska świadomość społeczna w zakresie gatunków zagrożonych wyginięciem np. traszki, zimorodka, wydry, dzięcioła czy roślin jak centurii, wawrzynka, decyduje o tym, że gatunki te mogą całkowicie wyginąć, co zburzy równowagę ekosystemu i przyniesie negatywne skutki dla człowieka i środowiska, w którym żyje. Rezultatem projektu jest osiągnięcie szerokiego zasięgu zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych na poziomie min. 1000 osób poprzez realizację form edukacyjnych: warsztaty dla uczniów i osób dorosłych, w tym nauczycieli, których celem będzie przeprowadzenie badań i doświadczeń przez uczestników oraz zwiększenie świadomości uczniów i osób dorosłych na temat ochrony bioróżnorodności fauny i flory m.in. w okolicy wysp Bolko i Pasieki, w taki sposób, który umożliwi przetrwanie gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem; zajęcia z programowania e-gry, w wyniku których uczniowie zaprogramują grę interaktywną związaną z ochroną różnorodności biologicznej na Opolszczyźnie i podejmą e-sportową rywalizację ze szkołami z Miasta Opola, przyczyniając się do kształtowania świadomości w zakresie postaw ekologicznych i ochrony różnorodności biologicznej w Mieście Opolu i Gminie Dąbrowa; lekcje pokazowe; zajęcia laboratoryjne, podczas których uczniowie będą prowadzić badania, eksperymenty laboratoryjne dot. zanieczyszczeń powietrza i wody w kontekście ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem; innowacje pedagogiczne dedykowane m.in. klasie o profilu biologiczno – chemicznym, które zapewnią trwałość wyżej wymienionych działań po projekcie; konkursy; festyn; wyjazdy do miejsc edukacji bezpośredniej związane z edukacją w zakresie ochrony BIO (parki krajobrazowe, pasieka); warsztaty teatralne, malarskie, fotograficzne, artystyczne: flash mob, happening, aby wzmocnić emocjonalny przekaz związany z potrzebą ochrony różnorodności biologicznej oraz pokazać wybrane problemy wpisujące się w kampanie oddziaływując na mieszkańców Miast Opola i Gminy Dąbrowa.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.