foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

baner

 

Zadania do realizacji w ramach projektu:

Prowadzenie działań informacyjno –edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”

Zadanie 1. Realizacja warsztatów dla mieszkańców Miasta Opola i Gminy Dąbrowa w ramach kampanii „Bioróżnorodność fauny i flory wzdłuż pasa Odry. Jak o nią dbać?”

W ramach zadania odbędą się warsztaty dla mieszkańców Miasta Opola i Gminy Dąbrowa w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, których celem będzie m.in. zwrócenie uwagi na to, czym jest różnorodność biologiczna, jak o nią badać, a zwłaszcza, jak chronić gatunki roślin
i zwierząt zagrożone wyginięciem zgodnie z m.in.: Dyrektywą Siedliskową, Dyrektywą Ptasią lub Polską Czerwoną Księgą Roślin i Zwierząt. Warsztaty będą skupiały się m.in. na gatunkach roślin
i zwierząt żyjących na Pasiece, Bolko, w Odrze.

Zorganizowanych zostanie 128 warsztatów. Przeprowadzone zostaną w LO 1 dzięki doposażeniu zakupionemu w projekcie oraz kadrze zatrudnionej w szkole. Przykładowe tematy: „Woda podstawą życia gatunków zagrożonych”, „Akcja zasadzania drzew i znaczenie drzew dla gatunków zagrożonych”, „Gatunki zagrożone a zanieczyszczenia”. Celem warsztatów jest wzrost świadomości uczniów i osób dorosłych na temat ochrony bioróżnorodności fauny i flory okolic wysp Bolko i Pasieki.

 

Zadanie 2. Opracowanie i realizacja e-gry pod hasłem „Zagraj w BIO z LO” wpisującej się w realizację kampanii „Bioróżnorodność fauny i flory wzdłuż pasa Odry. Jak o nią dbać?”

Zadanie obejmuje zaprogramowanie i realizację e-gry pod hasłem „Zagraj w BIO z LO”, której celem jest uświadomienie odbiorców, czym jest różnorodność biologiczna, jakie są gatunki roślin
i zwierząt zagrożonych wyginięciem, z uwzględnieniem żyjących na Pasiece, Bolko i w Odrze. Gra zostanie rozpowszechniona w szkołach Miasta Opola i Gminy Dąbrowa przez nauczycieli. Będzie też stanowiła materiał do opracowania innowacji pedagogicznej, która na stałe wejdzie do programu
LO 1, jako narzędzie pracy.

Realizację zadania zapewni firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego oraz Specjalista
ds. konsultacji merytorycznej w zakresie stworzenia e-gry „Zagraj w BIO z LO”, zatrudniony w ramach projektu.

Zadanie 3. Laboratoria i wdrożenie innowacji pedagogicznej dla uczniów LO 1 w ramach kampanii „LO nakręcone na BIO. Co może zrobić szkoła, aby chronić różnorodność biologiczną?

W ramach zadania planowany jest cykl zajęć laboratoryjnych dla uczniów LO 1 i nauczycieli
dot. ochrony bioróżnorodności w celu realizacji działań zwiększających świadomość w tym zakresie
i wzmacniania trwałych rezultatów. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów LO 1 obejmować będą
np. badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu m.in. na Bolko i Pasiece, i ich wpływu na gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem (np. zimorodka); pomiary temperatur, w tym zmiany dzienne, światłość, wilgotność względną, wielkość opadów atmosferycznych, pH opadów tzw. „kwaśne deszcze”. Ponadto w ramach zadania wdrożona zostanie innowacja pedagogiczna pod patronatem uczelni wyższej dla LO 1, klasy o profilu biologiczno – chemicznym, pod nazwą „Substancje toksyczne, a bioróżnorodność”. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów z praktyczną wiedzą na temat cech roślin, ich właściwości leczniczych, pielęgnacyjnych, trujących, w tym znaczenia ochrony różnorodności biologicznej przed zanieczyszczeniami. Uczniowie odwiedzą obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” w Gminie Dąbrowa, gdzie będą badać torfowiska (rodzaje mchów stosowane do celów leczniczych).

Zadanie 4. Realizacja różnych form artystycznych w ramach kampanii pod nazwą „LO nakręcone na BIO. Co może zrobić szkoła, aby chronić różnorodność biologiczną?”

W ramach zadania planowany jest cykl różnych form artystycznych skierowanych do uczniów szkół
z Miasta Opola związanych z ochroną bioróżnorodności w celu realizacji działań zwiększających świadomość w tym zakresie. Planowane są: zajęcia edukacyjne na łonie natury „Naturalna terapia”, które realizowane będą w bliskości natury na wyspach Bolko i Pasieka, aby zapoznać uczestników
z gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem na tym obszarze i wzbudzić potrzebę dbania
o nie – będą to lekcje w terenie; warsztaty teatralne, których zadaniem będzie kształtowanie postaw szacunku dla ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, które zakończą się przedstawieniami zwieńczającymi działanie (2 przedstawienia). Uczniowie opracują scenariusz, w którym przedstawią np. problem niewłaściwego zachowania wobec ptaków objętych ochroną; warsztaty malarskie „Maluj naturalnie”, podczas których młodzież i osoby dorosłe poznają technikę malowania akwarelą. Motywem przewodnim prac będą gatunki roślin i zwierząt zagrożone wyginięciem; warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy nauczą się, w jaki sposób kadrować zdjęcia natury,
jak technicznie opracować fotografie - motyw przewodni to rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem; happening i flash mob, podczas których uczniowie LO 1 opracują i wystąpią
w nowoczesnych formach prowokacji o charakterze edukacyjnym, pod hasłem „LO dba o BIO”. Celem tych działań będzie zwrócenie uwagi jego mieszkańców na ochronę różnorodności biologicznej. Wszystkie działania prowadzone będą przez osoby wykwalifikowane i zakończą się wystawami
i przedstawieniami.

Zadanie 5. Realizacja różnych form działań edukacyjno – informacyjnych dotyczących ochrony bioróżnorodności skierowanych do mieszkańców Miasta Opola w ramach kampanii „Opolszczyzna
i jej naturalne dziedzictwo”

W ramach działania odbędą się trzy wizyty edukacyjne dla uczniów LO 1 oraz Gminy Dąbrowa
w parkach krajobrazowych Opolszczyzny
– Stobrawskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Góry Opawskie oraz Parku Krajobrazowym „Góra św. Anny”, których program obejmuje m.in.: podstawową wiedzę na temat różnorodności biologicznej, motywy ochrony bioróżnorodności, stan różnorodności biologicznej na Opolszczyźnie, rolę opolskich parków krajobrazowych; wyjazdy do pasieki dla uczniów LO 1 oraz Gminy Dąbrowa, na spotkanie

z pszczelarzem, który opowie o roli pszczół w zachowaniu bioróżnorodności; lekcje pokazowe dla mieszkańców Opola o tematyce obejmującej m.in. substancje toksyczne w roślinach i ich wpływ na różnorodność biologiczną, zagrożenia dla bioróżnorodności, w tym wpływ zanieczyszczeń, skażenia
i zaśmiecania środowiska; konkursy dla dzieci i młodzieży w tym: na najciekawszy zdrowy wypiek podczas festynu zdrowej żywności, wiedzy na temat gatunków zwierząt i roślin chronionych, malarski i fotograficzny „Opole z lotu ptaka w ujęciu wodnym” - bioróżnorodność ptaków, zwierząt i roślin żyjących nad Odrą; spotkania z mieszkańcami Opola na temat ochrony zasobów przyrodniczych wraz z przekazaniem wiedzy na temat gatunków zagrożonych, jak dbać o środowisko naturalne, w jaki sposób prowadzić gospodarstwo domowe, aby nie degradować natury, jak zdrowo się odżywiać.

Zadanie 6. Realizacja konferencji w ramach kampanii „Opolszczyzna i jej naturalne dziedzictwo”

W ramach zadania zaplanowane są dwie dwudniowe konferencje dla nauczycieli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i uczniów, połączone z wyjazdem do Borów Niemodlińskich, aby w praktyce zetknąć się z zagadnieniem ochrony różnorodności biologicznej. Konferencje przyczynią się do ukierunkowania uczestników na rozważenie wagi utrzymywanie różnorodności biologicznej dla zachowania jakości środowiska naturalnego, zapewnienia trwałości procesów przyrodniczych, ochrony gatunków zagrożonych oraz kształtowania postaw proekologicznych i zrozumienia roli szkoły i instytucji ją wspierających w tym temacie. Uczestnicy poznają zagadnienia związane m.in. z ostoją lęgową bąka, łabędzia niemego, gęsi gęgawy, mewy śmieszki, bociana czarnego, cietrzewia oraz ptaków łownych, rewelację ornitologiczną jaką jest gnieżdżenie się rzadkiej sowy włochatki – gatunku występującego w lasach górskich, czy też ostatnie w Polsce stanowiska żółwia błotnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona także Odrze i terenom zielonym wokół rzeki, a także wskazane zostanie ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony różnorodności biologicznej z uwzględnieniem opolskich wysp Bolko i Pasieki.

Zadanie 7. Zapewnienie wsparcia merytorycznego projektu – zatrudnienie personelu merytorycznego do realizacji zadań projektu oraz zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji kampanii

W ramach projektu zaplanowano wszystkie niezbędne koszty i działania wspomagające w sposób merytoryczny prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnych. Zostanie stworzona podstrona projektu do strony internetowej LO1, służąca wymianie treści między uczestnikami a realizującym, ale też zawierająca materiały edukacyjne związane z ochroną bioróżnorodności, szerzeniem idei ochrony różnorodności biologicznej, zdjęcia z działań zrealizowanych w projekcie. Realizację zadań zapewnią Specjalista ds. kampanii informacyjno – edukacyjnych oraz Specjalista ds. różnorodności biologicznej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.