foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr 1/2019 w części 1 i części 2

dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla nauczycieli. 

ZAŁĄCZNIK

 Licealista gora

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. jakości kursów zawodowych

1.Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 ,45-714 Opole.

2.Określenie stanowiska: Specjalista ds. jakości kursów zawodowych.

3.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna na 6 miesięcy

4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

-brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

-nieposzlakowana opinia;

-posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe , doradca/konsultant kształcenia ustawicznego;

-doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat; w tym 3 lata doświadczenia w kształceniu ustawicznym

-doświadczenie w organizowaniu kursów zawodowych;

-umiejętność dobrej organizacji pracy;

-wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista;

-umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

-Posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

-znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania 2014-2020.

6.Zakres zadań:

-Przygotowanie specyfikacji kursów, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań uczniów – opracowanie indywidualnej diagnozy dla uczniów zainteresowanych tematyką kursów zawodowych;

-Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych uczniów;

-Doradztwo uczniom objętych wsparciem w zakresie doboru tematyki specjalistycznych kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

-Pełnienie merytorycznego nadzoru nad jakością kursów i ich realizacją;

-Bieżący kontakt i wsparcie organizacyjne uczestników kursów;

-Nadzór oraz bieżące monitorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kursowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wytycznymi;

-Prowadzenie dokumentacji pracy;

-Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów dla potrzeb Biura Projektu;

-Opracowywanie ankiet i raportów ewaluacyjnych po zakończeniu poszczególnych kursów;

-Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów zawodowych dla uczniów;

- Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej   oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8.Wymagane dokumenty:

-CV- odręcznie podpisane przez kandydata;

-List motywacyjny – opatrzony klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. jakości kursów. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

-dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

9.Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu   ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. jakości kursów zawodowych” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu „ W terminie do dnia 12 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                 Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

                                                                                 mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 16 miesięcy w podziale:

2 miesiące w 2018 r.; 7 miesięcy w 2019 r.; 7 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

- nieposzlakowana opinia;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat z zakresu…. oraz prowadzenia zajęć z uczniami;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista;

- umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

- znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania 2014-2020.

6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem                                 o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

-        diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów,

-        zarys ogólny programu,

-        opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów,

-        przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu,

-        zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach,

-        przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr I oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr I.
 4. Koordynacja i współpraca z innowatorami odpowiedzialnymi za opracowanie i wdrożenie innowacji w PLO Miasta Opola.
 5. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9.Wymagane dokumenty:

- CV - odręcznie podpisane przez kandydata;

- List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

- dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 11 miesięcy w podziale:

1 miesiąc w 2018 r.; 5 miesięcy w 2019 r.; 5 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

- nieposzlakowana opinia;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych  wymaganych do wykonywania pracy  na określonym stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

- doświadczenie zawodowe co najmniej 15 lat z zakresu przedsiębiorczości oraz prowadzenia zajęć z uczniami;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista;

- umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- posiadanie wykształcenia politechnicznego; - tytuł inżyniera

- posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

-posiadanie doświadczenia w opracowaniu i realizacji projektów edukacyjnych.

6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

 • diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów;
 • zarys ogólny programu;
 • opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów;
 • przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu;
 • zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach;
 • przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr II oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).
 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr II.
 4. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu 45-048, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 3, w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9. Wymagane dokumenty:

 • CV - odręcznie podpisane przez kandydata;
 • List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                   Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

                               DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 11 miesięcy w podziale:

1 miesiąc w 2018 r.; 5 miesięcy w 2019 r.; 5 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

- nieposzlakowana opinia;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe z doradztwa zawodowego;

- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego w szkole średniej oraz prowadzenia zajęć z uczniami;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

- umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

       - posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem

       mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

       - znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego

       dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie

       finansowania 2014-2020

6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem                                 o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

-        diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów;

-        zarys ogólny programu;

-        opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów;

-        przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu;

-        zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach;

-        przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr III oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr III.
 4. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu 45-070, ul. Stanisława Dubois 28, w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9. Wymagane dokumenty:

- CV - odręcznie podpisane przez kandydata;

- List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

- dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                 Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

                              

                               DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 11 miesięcy w podziale:

1 miesiąc w 2018 r.; 5 miesięcy w 2019 r.; 5 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

-        obywatelstwo polskie;

-        pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

-        brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

-        nieposzlakowana opinia;

-        posiadanie kwalifikacji zawodowych  wymaganych do wykonywania pracy  na określonym stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie;

-        doświadczenie zawodowe, staż pracy w szkole: co najmniej 5 lat, doświadczenie wynikające z pracy przy projektach finansowanych ze środków unijnych;

-        umiejętność dobrej organizacji pracy;

-        wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista;

-        umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

-        posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

-        znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania 2014-2020

6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem                                o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

-        diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów;

-        zarys ogólny programu;

-        opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów;

-        przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu;

-        zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach;

-        przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr VI oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr VI.
 4. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 oraz w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Opolu 45-284, ul. Szarych Szeregów 1, w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9. Wymagane dokumenty:

- CV - odręcznie podpisane przez kandydata;

- List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

- dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

                              

                              

                             DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 11 miesięcy w podziale:

1 miesiąc w 2018 r.; 5 miesięcy w 2019 r.; 5 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

- nieposzlakowana opinia;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych  wymaganych do wykonywania pracy  na określonym stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

- doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata z zakresu doradztwa zawodowego w tym prowadzenie zajęć z uczniami;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista;

- umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- posiadanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu pedagogiki i psychologii;

- posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

- znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania 2014-2020.

 6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem                                o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

-        diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów;

-        zarys ogólny programu;

-        opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów;

-        przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu;

-        zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach;

-        przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr VIII oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr VIII.
 4. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 oraz wbudynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII w Opolu 45-368, ul. Ozimska 48a, w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9. Wymagane dokumenty:

- CV - odręcznie podpisane przez kandydata;

- List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

- dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

                              

                              

                    

                               DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 12 miesięcy w podziale:

1 miesiąc w 2018 r.; 6 miesięcy w 2019 r.; 5 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

       - obywatelstwo polskie;

       - pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

       - brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

       - nieposzlakowana opinia;

       - posiadanie kwalifikacji zawodowych  wymaganych do wykonywania pracy  na określonym

         stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;        

       - doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat z zakresu doradztwa zawodowego oraz

         prowadzenia zajęć z uczniami;

       - umiejętność dobrej organizacji pracy;

       - wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie

         podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura

         osobista;

      - umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem   Word, Excel, PowerPoint.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

         - posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem

         mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

         - znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących

         realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania

         2014-2020.

 

6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem                                 o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

-        diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów;

-        zarys ogólny programu;

-        opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów;

-        przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu;

-        zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach;

-        przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr IX oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr IX.
 4. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 oraz w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX w Opolu 45-222, ul. Oleska 68, w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9. Wymagane dokumenty:

- CV - odręcznie podpisane przez kandydata;

- List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

- dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

                                                                                                                   mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


 Licealista gora

                       

                               DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty Innowatora

1. Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3.

2. Określenie stanowiska: Specjalista Innowator w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu na ok. 11 miesięcy w podziale:

1 miesiąc w 2018 r.; 5 miesięcy w 2019 r.; 5 miesięcy w 2020 r.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- obywatelstwo polskie;

- prawna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych;

- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

- nieposzlakowana opinia;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania prac na określnym
   stanowisku, tj. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia
   podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego;

- doświadczenie zawodowe co najmniej 10 lat pracy w szkole na stanowisku szkolnego
   doradcy zawodowego oraz prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

- doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów oświatowych;

- umiejętność dobrej organizacji pracy;

- umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem

   Word, Excel, PowerPoint;

- wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie

podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

- posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem
   coachingu, negocjacji i motywowania do rozwoju;

- znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania 2014-2020.

6. Zakres zadań:

 1. Przygotowanie autorskiej innowacji pedagogiczno-zawodowej jako dokumentu programowego przyjętego przez dyrektora szkoły i procedowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tj. wdrożenie innowacji, jej realizacja i ewaluacja zgodnie z wnioskiem                                o dofinansowanie ww. projektu. Innowacja ma na celu wyposażenie uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych oraz podwyższające szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

W ramach innowacji:

-       diagnoza potrzeb i ocena predyspozycji dotyczących kursów i staży dla uczniów;

-       zarys ogólny programu;

-       opracowanie harmonogramu zajęć z nauczycielami z CKP, harmonogramu spotkań grupowych/ indywidualnych z innowatorem oraz harmonogram wdrożenia staży i kursów;

-       przygotowanie programu nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz rozwijania współpracy z pracodawcami po zakończeniu projektu;

-       zapoznanie uczniów z tematyką kursów i profili pracodawców oraz obowiązkami wynikającymi z udziału w stażach;

-       przeprowadzenie 15 godzin zajęć grupowych z uczniami PLO nr V oraz 25 godzin konsultacji indywidualnych z uczniami dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem w kursach i stażach, zapoznanie uczniów z miejscami odbywania stażu, promocją regionu i specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw kursów zawodowych.
 2. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów/dokumentów dla potrzeb Biura Projektu.
 3. Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów i staży zawodowych dla uczniów PLO nr V.
 4. Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3 oraz w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu 45-062, ul. Kościuszki 14, w określonym wymiarze pracy, wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych.

9. Wymagane dokumenty:

- CV - odręcznie podpisane przez kandydata;

- List motywacyjny - opatrzony podpisaną klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Innowatora. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

- dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

10. Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty Innowatora w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu” w terminie do dnia 20 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61.

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                 Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.