foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

 Licealista gora

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. jakości kursów zawodowych

1.Adres Jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3 ,45-714 Opole.

2.Określenie stanowiska: Specjalista ds. jakości kursów zawodowych.

3.Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna na 6 miesięcy

4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;

-brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

-nieposzlakowana opinia;

-posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe , doradca/konsultant kształcenia ustawicznego;

-doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat; w tym 3 lata doświadczenia w kształceniu ustawicznym

-doświadczenie w organizowaniu kursów zawodowych;

-umiejętność dobrej organizacji pracy;

-wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, komunikatywność, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista;

-umiejętność obsługi komputera – pakietu Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, PowerPoint.

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (zapis w liście motywacyjnym lub CV):

-Posiadanie dodatkowych umiejętności w zakresie rozwoju osobistego z uwzględnieniem mediacji, negocjacji i motywowania do rozwoju;

-znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie finansowania 2014-2020.

6.Zakres zadań:

-Przygotowanie specyfikacji kursów, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań uczniów – opracowanie indywidualnej diagnozy dla uczniów zainteresowanych tematyką kursów zawodowych;

-Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych uczniów;

-Doradztwo uczniom objętych wsparciem w zakresie doboru tematyki specjalistycznych kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe;

-Pełnienie merytorycznego nadzoru nad jakością kursów i ich realizacją;

-Bieżący kontakt i wsparcie organizacyjne uczestników kursów;

-Nadzór oraz bieżące monitorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kursowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i wytycznymi;

-Prowadzenie dokumentacji pracy;

-Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym przygotowywanie materiałów dla potrzeb Biura Projektu;

-Opracowywanie ankiet i raportów ewaluacyjnych po zakończeniu poszczególnych kursów;

-Współpraca z koordynatorem projektu oraz personelem zarządzającym w projekcie w zakresie działań związanych z organizacją kursów zawodowych dla uczniów;

- Wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

7.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr I w Opolu w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej   oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0% .

8.Wymagane dokumenty:

-CV- odręcznie podpisane przez kandydata;

-List motywacyjny – opatrzony klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. jakości kursów. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji;

-dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

9.Sposób i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu   ul. Licealna 3 45-714 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. jakości kursów zawodowych” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu „ W terminie do dnia 12 września 2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do szkoły. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 402 43 61

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                 Dyrektor

                                                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

                                                                                 mgr Bernarda Zarzycka


        

Stopka kolorowa


Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.