foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Nazwa zamówienia: świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

       1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      2. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53, 730) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      3. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich dla uczniów szkół licealnych, którzy będą brać udział w stażach zawodowych u pracodawców w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”.
 2. Zapytanie dotyczy badań lekarskich w celu odbycia staży w Zakładach Pracy, do których stażyści zostaną skierowani przez Zamawiającego. Zamawiający jest płatnikiem wykonywanych badań.
 3. Usługa musi być wykonana zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595) do wykonania zamówienia.

 1. Zakres usług obejmuje: badanie podstawowe i okulistyczne przez lekarza uprawnionego wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego uprawniającego do podjęcia stażu na stanowisku administracyjno-biurowym oraz badanie okulistyczne (z pracą z komputerem od 4h do 7 h/8 h dziennie. )
 2. Organizacja świadczenia usług lekarskich: Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie indywidualnego skierowania wystawionego dla każdego ucznia przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca wystawi zaświadczenia dla 170 stażystów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. Osoby będą kierowane na badania lekarskie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób.
 4. Opis szczegółowy:
 • zapewnienie uprawnionej kadry lekarskiej do przeprowadzenia w/o usługi medycznej,
 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia w/w badań lekarskich,
 • wydanie orzeczeń lekarskich zgodnych z wymogami prawa polskiego po przeprowadzeniu badań osobom badanym,
 • realizacja usługi musi odbywać się na terenie miasta Opola w godzinach co najmniej od 8:00 do 16:00.

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby skierowanych na badania maks. do 50%, przy czym Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą zrealizowaną liczbę badań. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.

i) Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu ochrony danych osobowych uczniów, którzy zostaną skierowani na badanie lekarskie w celu realizacji staży zawodowych w 2019 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

j) Charakterystyka uczestników: uczniowie niepełnoletni/pełnoletni z liceów ogólnokształcących.

k) W sytuacji nieobecności specjalisty Oferent musi zapewnić zastępstwo, aby badania zostały wykonane w dniu zgłoszenia się Uczestnika projektu. Wykonawca zapewni bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów.

l) Badanie lekarskie musi kończyć się wydaniem na obowiązującym druku, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia lekarskiego, bądź też innego dokumentu dla każdej skierowanej przez Zamawiającego osoby stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu zawodowego w obranym zawodzie/stanowisku pracy.

m) W przypadku osób z niepełnosprawnością, lekarz przeprowadzający badania będzie zobowiązany do wydania zaśw. o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy w związku z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

     

            4. Opis szczegółowych zasad, warunków realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 4/2019.

 

5. Termin składania ofert: 17 czerwca 2019 r. godz. 12:00

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

85121000-3 – Usługi medyczne

            6. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Opolu w ciągu maks. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia się ucznia ze skierowaniem na badania do wydania mu orzeczenia. Badania będą wykonywane dla uczniów w czerwcu 2019 r. (w celu rozpoczęcia przez uczniów staży zawodowych od 1 lipca 2019 r. - szacowana liczba uczniów przez Zamawiającego to 100 oraz w lipcu 2019 r. (w celu rozpoczęcia przez uczniów staży zawodowych od 29 lipca 2019 r. - szacowana liczba uczniów przez Zamawiającego to 70)

Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 2 sierpnia 2019 r., przy czym Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy na podstawie wprowadzenia aneksu do umowy . Szczegółowy harmonogram badań ustalony zostanie w kontaktach roboczych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu:

                1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

-        posiadają uprawnienia do wykonywania zadań służby medycyny pracy i są wpisani do właściwego rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492, 730);

-        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-        realizujący usługi w budynku oraz gabinetach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-        którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia;

-        nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;

-        nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że wypełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

8. Kryterium oceny ofert:

100% cena (ceną jest zsumowana wartość poszczególnych elementów z przedmiotu zamówienia).

1) Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2) Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto                 (z podatkiem VAT).

3) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn:Cb) x 100%, gdzie:

Cn- najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert;

Cb- cena brutto oferty badanej.

                         najniższa oferowana cena brutto

                Cena = ……………………….     x 100 ( = ilość pkt. )

                             cena brutto oferty badanej

5) Ofertę, która uzyska maksymalną ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejsza.

6) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach.

7) Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

8) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najkorzystniejszą ceną oraz spełniająca jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

9) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert.

10) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

-        oczywiste omyłki pisarskie,

-        oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

12) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

               9. Warunki płatności:

Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia po zakończeniu pełnego miesiąca i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Wynagrodzenie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury.

              10. Wykaz dokumentów, jakie przedstawić musi Wykonawca biorący udział w postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);
 • Scan wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

              11. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 1 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 17. 06.2019 r. do godz. 12:00:

a) oferta powinna być przesłana za pośrednictwem kuriera lub osobiście do sekretariatu szkoły, adres: ul. Licealna 3 w Opolu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na : świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

c) oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

e) W celu umożliwienia zwrotu oferty złożonej po terminie lub w przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub wycofanie oferty proszę o wskazanie na kopercie dokładnych danych teleadresowych Wykonawcy.

f) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                   12. Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

                   13. Kary umowne:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej brutto w przypadku nienależytego wykonania zamówienia.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny całkowitej brutto za Przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

                 14. Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Dostawcą - Wzór umowy Załącznik nr 2. Wzór umowy może ulec zmianie. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

e) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

f) Dodatkowych informacji udziela Marzena Dysiewicz-Rerich, tel. 696301085, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

g) Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

h) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                   15. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Adres strony internetowej szkoły: www.zso1.opole.pl

                   16. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole;
 • przez administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować elektronicznie wysyłając informację pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 4/2019;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53, 730), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do 5 lat od dnia 31 grudnia 2020 roku po zakończonego projektu nr RPOP.09.02.02-16-0001/17;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

-        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

-        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

-        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

-        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

           17. Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Z poważaniem

mgr Bernarda Zarzycka

Dyrektor ZSO Nr I

 

Stopka kolorowa

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.