foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

   Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór na stanowisko Innowatora.

Ogłoszenie Innowator

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa/ udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów zawodowych dla 7 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu nr RPOP.09.02.02-16-0001/17 pn. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola”

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty kursu nauczycieli

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o RODO

 

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz innych badań (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr1/usługi medyczne/2020

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr 5/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych na  zapytanie ofertowe nr 5/2019

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6

Zapytanie ofertowe nr 7 - Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - załącznik 1 - wycena ofertowa

Zapytanie ofertowe nr 5/2019 (dotyczy specjalistycznych kursów zawodowych )(dotyczy specjalistycznych kursów zawodowych )

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2019: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych i kapitałowychZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2019: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/2019

Załącznik nr 2 do umowy nr 5/KN/2019 - WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU USŁUGI

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 5/2019 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODOOświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu