foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Dyrektor ZSO Nr I w Opolu przekazuje informację o postępowaniu dotyczącym usługi polegającej na zapewnieniu uczestnictwa, udziału i ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu logistyki dla 4 nauczycieli CKP w ZPO w Opolu.

ZAŁĄCZNIK

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa/ udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów dla 10 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu nr RPOP.09.02.02-16-0001/17 pn. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU USŁUGI

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 (KURSY)

OŚWIADCZENIE (WARUNKI UDZIAŁU, BRAK POWIĄZAŃ)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU


realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ogłasza nabór na stanowisko Innowatora

DOKUMENTY DO POBRANIA:                               

Innowator LO1                                                

Innowator LO2                                                  

Innowator LO3                                                

Innowator LO5                                                   

Innowator LO6                                                   

Innowator LO8                               

Innowator LO9

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa, udziału i ukończeniu studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z zakresu logistyki dla 4 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2/2019
CKP PLO - załącznik nr 1- formularz oferty studia podyplomowe
CKP PLO - załącznik nr 2 do umowy oświadczenie
CKP PLO załącznik nr 3 wzór umowy - studia 28.02
CKP PLO załącznik nr 4 wzór protokół odbioru usługi
CKP PLO - załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. przetargów publicznych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA DO POBRANIA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

W załączniku dostępny jest REGULAMIN PROJEKTU

Licealista gora

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt    zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola (obszar AO) dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje  i kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu    do uczniów szkół zawodowych    oraz podwyższające    szanse    na rynku pracy.    Projekt    realizowany jest na terenie Miasta Opola.

W projekcie wezmą udział uczniowie:

 1. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I

 2. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II

 3. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III

 4. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V

 5. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI

 6. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII

 7. Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX  

 

W ramach innowacji zaplanowanych w projekcie uczniowie wezmą udział:

 • w stażach zawodowych u pracodawców (368 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola, co stanowi  pow. 70% wszystkich uczestników projektu),

 • w kursach zawodowych i specjalistycznych (300 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola), będą to np.  kursy medyczne, lekarskie, biologiczne (pierwszej pomocy, ratownictwa, masażu biurowego); kursy informatyczne, matematyczne, inżynierskie (obsługa programu Autocad, modelowanie i drukowanie 3D, handel internetowy e-comerce); kursy humanistyczne, prawne, medialne, administracyjne (mediatora, autoprezentacji, specjalisty ds. HR),

 • w kursie zawodowym z programowania w języku C++ realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu (24 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),

 • w zajęciach z zakresu nabycia przez uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym do przygotowania się do roli pracownika, poruszania się na rynku pracy, kierowaniu własnej kariery zawodowej oraz poznania nowoczesnych technologii, zawodów i wymaganych kwalifikacji (500 uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola),

 • w spotkaniach z pracodawcami, innowatorami-doradcami zawodowymi oraz nauczycielami i instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 15 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKP w ZPO, którzy wezmą udział w specjalistycznych kursach zawodowych/studiach podyplomowych z zakresu między innymi: informatyzacji, automatyzacji, wirtualizacji produkcji i logistyki, mechatroniki, energetyki odnawialnej, energetyki prosumenckiej, nowych technik i technologii w budownictwie, technik druku 3D, nanotechnologii i nanomateriałów, sieci optycznych i mikrokanalizacji, inteligentnych systemów zarządzania, transportu i logistyki oraz automatyzacji inteligentny dom. Dodatkowo nauczyciele wezmą udział w specjalistycznym kursie pedagogicznym, którego program zostanie opracowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb nauczycieli. Celem kursu będzie podniesienie umiejętności i kompetencji pedagogicznych oraz zawodowych nauczycieli.

 

W każdej z 7 szkół biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza, którą zatwierdził organ prowadzący. Na jej podstawie zaprojektowano zadania odpowiadające na najważniejsze potrzeby i deficyty placówek w zakresie wsparcia uczniów i nauczycieli. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

 

Dzięki udziałowi w Projekcie uczniowie     podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, tym samym zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Celem projektu jest nabycie przez nich umiejętności praktycznych, stąd ukierunkowanie na zajęcia specjalistyczne (kursy zawodowe do wyboru), dodatkowe zajęcia oraz    staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie będą mogli brać udział w stażach zawodowych w instytucjach lub firmach, które docelowo mogą stać się ich miejscem pracy. Osoby, które wybrały profile lub specjalności w liceach w obszarach związanych z biologią, medycyną, chemią,   będą mogły realizować staże w przychodniach lekarskich, szpitalach, stacjach Sanepidu, laboratoriach analitycznych,    przychodniach    weterynaryjnych, ośrodkach pomocy, hospicjach. Młodzież zainteresowana kierunkami ścisłymi, politechnicznymi będzie mogła realizować staże w firmach informatycznych, zautomatyzowanych    zakładach produkcyjnych. Uczniowie na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawnych, administracyjnych będą mogli odbywać staże w sądach, urzędach państwowych, sekretariatach szkół, firm, w wydawnictwach, mediach, itp.

Kompetencje i    kwalifikacje nabyte dzięki kursom  przez nauczycieli zawodu podniosą jakość kształcenia praktycznego realizowanego przez    nich w szkołach zawodowych w Opolu.                                        

Okres realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.12.2020 r.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 054 656,01 zł w tym,

 • dofinansowanie w kwocie 1 849 190,40 zł z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich w kwocie 1 746 457,60  zł,

 2. ze środków dotacji celowej w kwocie 102 732,80 zł.

 

 

Stopka kolorowa

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu