foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

uniewaznienie

Licealista gora

 

                                                                                                                   Opole, 20 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na dostawę materiałów biurowych do realizacji projektu Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-713 Opole zwraca się z zapytaniem o cenę brutto za 1 komplet materiałów biurowych dla uczestników projektu

Poniżej przedstawiam dane potrzebne do skalkulowania ceny:

- dostarczenie 15 kompletów materiałów biurowych,

- komplet powinien zawierać: długopis, notatnik i teczkę

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce dostawy zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Marzena Dysiewicz- Rerich

                                                                                                 Koordynator projektu

Stopka kolorowa

Licealista gora

 

Opole, 20 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 3

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na dostawę nośników danych do realizacji projektu Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-713 Opole zwraca się z zapytaniem o cenę brutto za 15 sztuk pendrivów.

Poniżej przedstawiam dane potrzebne do skalkulowania ceny:

- dostarczenie 15 sztuk pendrivów

- cena 1 pendrive 16 GB

- cena 1 pendrive 32 GB

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce dostawy zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Marzena Dysiewicz- Rerich

                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                         

Stopka kolorowa

Licealista gora

                                                                                                                                            Opole, 20 sierpnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 4

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na dostawę sprzętu biurowego do realizacji projektu Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-713 Opole zwraca się z zapytaniem o cenę brutto za 1 sztukę flipcharta.

Poniżej przedstawiam dane potrzebne do skalkulowania ceny:

- dostarczenie 1 sztuki flipcharta 70x100.

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce dostawy zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu 45-714, ul. Licealna 3

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                 Marzena Dysiewicz- Rerich

                                                                                                 Koordynator projektu

                                                                                                         

Stopka kolorowa

rozstrzygniecie

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5

z dnia 10 września 2018

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1.            Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.            Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity   Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3.            Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w związku z realizacją projektu Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola tj.:

•             komputery przenośne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 8 szt.;

•             rzutnik multimedialny – 1 szt.;

•             drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4 – 8 szt.;

•             przełącznik slajdów prezentacji – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1   do zapytania ofertowego nr 1 – specyfikacja sprzętu.

Kod CPV: 30200000-1

Nazwa kodu CPV: urządzenia komputerowe

4.            Wymagania szczegółowe:

a) Dostawca określi okres gwarancji na urządzenia objęte zapytaniem ofertowym.

b) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

c) Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych urządzeń łącznie z rozładowaniem, wniesieniem i posadowieniem we wskazanych pomieszczeniach, na własny koszt, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

d) Oferowane urządzenia winny być fabrycznie nowe spełniać konieczne normy i posiadać niezbędne atesty.

e) Dostawca przeszkoli Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi dostarczonych urządzeń.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.            Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.            Kryterium oceny ofert: 100% cena (ceną jest zsumowana wartość poszczególnych elementów z przedmiotu zamówienia).

1) Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2) Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto                 (z podatkiem VAT).

3) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in. koszty transportu, montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.

4) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.

5) Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

6) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Warunki płatności: Przelew bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru .

8.            Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 2 i 3 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18. 09.2018 r. do godz. 12:00:

a) w wersji elektronicznej (skan oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) listownie lub osobiście do sekretariatu szkoły, adres: ul. Licealna 3 w Opolu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

c) oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.            Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

10.          Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Dostawcą - Wzór umowy Załącznik nr 4.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

e) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

f) Dodatkowych informacji udziela Marzena Dysiewicz-Rerich, tel . 696301085,                                     e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.          Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Adres strony internetowej szkoły: www.zso1.opole.pl;

12.          Załączniki:

Załącznik nr 1 – specyfikacja sprzętu,

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 4 - umowa

Z poważaniem

mgr Bernarda Zarzycka

Dyrektor ZSO Nr I

Stopka kolorowa

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6

z dnia 2 października 2018

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

1.            Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.            Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity   Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3.            Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w związku z realizacją projektu Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola tj.:

•             komputery przenośne z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 8 szt.;

•             rzutnik multimedialny – 1 szt.;

•             drukarki laserowe ze skanerem i kopiarką A4 – 8 szt.;

•             przełącznik slajdów prezentacji – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1   do zapytania ofertowego nr 1 – specyfikacja sprzętu.

Kod CPV: 30200000-1

Nazwa kodu CPV: urządzenia komputerowe

4.            Wymagania szczegółowe:

a) Dostawca określi okres gwarancji na urządzenia objęte zapytaniem ofertowym.

b) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

c) Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych urządzeń łącznie z rozładowaniem, wniesieniem i posadowieniem we wskazanych pomieszczeniach, na własny koszt, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

d) Oferowane urządzenia winny być fabrycznie nowe spełniać konieczne normy i posiadać niezbędne atesty.

e) Dostawca przeszkoli Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi dostarczonych urządzeń.

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.            Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.            Kryterium oceny ofert: 100% cena (ceną jest zsumowana wartość poszczególnych elementów z przedmiotu zamówienia).

1) Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

2) Zaproponowana i ustalona w ofercie cena powinna być obliczona jako całkowita cena brutto                 (z podatkiem VAT).

3) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in. koszty transportu, montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp.

4) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w ofercie.

5) Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.

6) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. Warunki płatności: Przelew bankowy w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru .

8.            Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załączniki nr 2 i 3 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 10. 10.2018 r. do godz. 12:00:

a) w wersji elektronicznej (skan oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) listownie lub osobiście do sekretariatu szkoły, adres: ul. Licealna 3 w Opolu. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

c) oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.            Minimalny termin ważności oferty:

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

10.          Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Dostawcą - Wzór umowy Załącznik nr 4.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

e) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.

f) Dodatkowych informacji udziela Marzena Dysiewicz-Rerich, tel . 696301085,                                     e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.          Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

Adres strony internetowej szkoły: www.zso1.opole.pl;

12.          Załączniki:

Załącznik nr 1 – specyfikacja sprzętu,

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik nr 4 - umowa

Z poważaniem

mgr Bernarda Zarzycka

Dyrektor ZSO Nr I

Stopka kolorowa

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

Z dnia 16. 08. 2018

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu pn. Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu